2011 Oktober
Het burgerinitiatief om in het kader van integrale wijkvernieuwing in 'De Laak' levensloopbestendige woonruimte te vestigen voor inwoners afkomstig uit Tongelre binnen "de ring" werd eind juli 2011 besproken met de Staf Gebiedsontwikkeling van de Gemeente Eindhoven. Aangegeven werd dat de doelgroep uitsluitend wenst te huren en gezocht wordt naar een passende formule om aan te sluiten bij bestaande ontwikkelingen in onze wijk. Alleen als er voldoende belangstelling is onder deze doelgroep zal de Gemeente Eindhoven meewerken aan het initiatief om de school te verbouwen.
Inmiddels heeft Woonbedrijf de wijkvernieuwing in Lakerlopen geëvalueerd en zal het door deskundigen opgestelde rapport nog deze maand worden besproken. Om alle opties voor het "sociaal voorzieningen cluster" ("de Ronde" en "de Laak") in beeld te brengen zal het burgerinitiatiefvoorstel bij deze bijeenkomst worden toegelicht. Gezamenlijk wonen in zelfbeheer verhoogt de leefbaarheid en beperkt de zorglasten. Een "woongroepcoach" is bereid gevonden om het initiatief vrijblijvend toe te lichten aan belangstellenden en desgewenst gezamenlijk uit te werken.

De Ronde in het licht van het burgerinitiatief
In september 2007 werd het uitvoeringsprogramma 2008-2010 aangekondigd dat de gemeente Eindhoven burgers bij de besluitvorming wilde gaan betrekken, met de volzin:
"op weg naar geslaagde burgerparticipatie" , maak het mee!
Aangemoedigd door deze inspirerende woorden hebben wijkbewoners ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen in Tongelre binnen de Ring door de wensen van de burgers te inventariseren. Ondanks de vele goede voorzieningen werd het ontbreken van een kleinschalige eigentijdse seniorenhuisvesting als een gevoelig gemis beschouwd. De leefbaarheid en cohesie worden ongunstig beïnvloed bij gedwongen vertrek van senioren uit de wijk.
Bij een onderzoek door OVO (Overleg voor Ouderenorganisaties) op stedelijk niveau naar reguliere huisvesting voor senioren (huisvesting, verzorging en recreatie) werd een "blinde vlek" vastgesteld in ons gebied, Tongelre binnen de Ring. De wijk moest zelf een burgerinitiatief-voorstel indienen waarvoor de uitgangspunten met een begeleidend schrijven van OVO in maart 2009 door de werkgroep zijn vastgesteld: een kleinschalige levensloopbestendige huisvesting in De Laak met gewenste sociaal culturele voorzieningen in de Ronde.
Na een goede toelichting en het verzamelen van de benodigde handtekeningen van wijkbewoners werd de procedure opgestart:
• op 11 juni 2009 is het voorstel behandeld in de gemeenteraad en aangeboden aan burgemeester van Gijzel; Het  voorstel wordt ontvankelijk verklaard en voor inhoudelijke behandeling verwezen naar de Commissievergadering
• 7 juli volgde behandeling in de commissie MMVP (Mobiliteit, Milieu, Vastgoed en Participatie) waarna  een reactie van het college volgt:
- Mw. Fiers spreekt haar waardering uit voor het burgerinitiatiefvoorstel. Aangegeven wordt dat De Laak en de ronde nu nog zoeklocaties zijn volgens het masterplan Lakerlopen. Het streven is om in oktober uitsluitsel te geven over de locatie. De combinatie van kleinschalig wonen en recreatieve activiteiten spreekt de wethouder aan.
- Hr. Van Merrienboer vindt de verbinding van recreatie en zorg en ook de actieve rol die de ronde daarin wil spelen, positief.
• op 21 juli 2009 doet de voorzitter van de commissie verslag aan de gemeenteraad: De meerderheid van de commissie was positief; het college gaf duidelijk uitleg. Afspraak: Het college komt in oktober 2009 (of najaar) met een concreet voorstel.
• 9 maart 2010 Wijkinfo: De Laak komt niet meer in aanmerking als locatie voor het Spil Centrum.
Dat maakt huisvesting voor senioren in en/of rondom dit gebouw nu mogelijk. De gemeente overlegt binnenkort met de initiatiefnemers hoe het nu verder gaat. Gezien de prioriteit die landelijk en in europees verband aan alternatieve voorzieningen voor senioren wordt toegekend, is voortvarendheid gewenst om dit voorstel te honoreren en de kosten van de zorg in goed overleg te beperken: actief ouder worden in de eigen wijk. Burgerparticipatie: je zult het meemaken!

terug naar boven

Een bijzonder gemeenschapshuis:
De Ronde

Op de plaats waar ooit het parochiehuis aan de Tongelresestraat afbrandde, staat nu De Ronde. Het gemeenschapshuis bestaat inmiddels dertig jaar.Jan Stokkermans
Over geschiedenis en toekomst van een uniek gebouw. Een interview met voorzitter Jan Stokkermans.

Het lijkt misschien een gemeenschapshuis als alle andere. Toch is De Ronde enig in zijn soort. Het is zelfstandig en bestaat zonder gemeentelijke subsidies. Pand en grond zijn eigendom van de stichting Gemeenschapshuis Villapark en de exploitatie draait voornamelijk op vrijwilligers.
Historie
In november 1976 ging het parochiehuis aan de Tongelresestraat in vlammen op. Een ramp, ook voor de verenigingen die er hun plek vonden.
Gelukkig ging het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Villapark voortvarend te werk.
Op de grond die voor een vriendenprijs door de parochie beschikbaar werd gesteld, verrees het nieuwe gebouw. Een plek voor het verenigingsleven, maar ook met ruimten voor onder andere een kantoor voor BWE (het maatschappelijk werk), een peuterspeelzaal en1e Steen zaalverhuur. Verenigingen die door de brand 'dakloos' waren geworden, verruilden hun tijdelijke onderkomens graag voor een plek in het pas gebouwde
gemeenschapshuis. Zelfs vóór de officiële opening waren enkele verenigingen al gestart in het pand. Het voorzag duidelijk in een behoefte.
Actief
Een mooie tijd, aldus Jan Stokkermans, sinds de begintijd bestuurslid van de stichting Gemeenschapshuis Villapark. Hij maakte de bouw van De Ronde van dichtbij mee als secretaris, naast voorzitter Toon Boselie. Veel zag hij veranderen in de afgelopen dertig jaar. Het bestuur bestaat thans uit vier actieve leden, waaronder Eric Boselie, de zoon van de oprichter.1982
Jubileum
Het gebouw werd drie decennia geleden op 6 juni 1982 feestelijk geopend. Een oorkonde in loden koker, ingemetseld achter de eerste steen, herinnert nog aan het bestuur van weleer.
Verschillende verenigingen zijn al dertig jaar thuis in De Ronde en dat zegt veel over het bestaansrecht en de prettige sfeer in het gebouw. We zullen het jubileum uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het wordt echter niet groots gevierd; we investeren liever in de toekomst.
Activiteiten ontplooien
Jan Stokkermans vestigt zijn hoop op de nieuwe generatie die zich gaat inzetten voor de eigen buurt. "Wat zou het goed zijn als mensen weer samen iets opzetten. Laagdrempelig, dicht bij huis en betaalbaar."
Hij haalt het voorbeeld aan van de vroegere woensdagmiddaginstuif voor kinderen. Ouders konden rustig boodschappen doen terwijl de kinderen zich vermaakten. Eenvoudig, maar een schot in de roos. Waarom geen nieuw leven ingeblazen? "De Ronde verwelkomt graag nieuwe initiatieven en iedereen is welkom om hierover eens te komen praten; wij denken graag met u mee."
Schappelijk
Als 'eigen baas' kan De Ronde flexibel omgaan met nieuwe huurders. Het beleid is erop gericht om de prijzen laag te houden. "We bieden kwaliteit voor een schappelijke prijs, voor zowel verenigingen als professionele huurders". Dat de Ronde daarin slaagt is duidelijk. Na het vertrek van Loket W -huurder vanaf het eerste uur- werden de vrijgekomen kantoren verhuurd aan de Eindhovense Volksuniversiteit, Mi Bosie en de KBO kring. Onlangs koos het lichtstad revuetheater ons gemeenschapshuis als nieuwe locatie voor haar repetities. Een actieve club die men met open armen ontvangt.
Toekomst
Is er in de toekomst nog wel plaats voor een 'zelfstandig' gemeenschapshuis?
"Het gemeenschapshuis is niet meer weg te denken uit onze wijk en iedereen weet inmiddels de weg naar de Ronde te vinden. Gezien het brede scala aan evenementen, vaste activiteiten en de permanente vraag naar zaalruimte zien wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet.
Op naar het volgende lustrum!"

30 JAAR DE RONDE
Op 6 juni 1982 werd "de ronde" officieel geopend en konden buurtbewoners, verenigingen, medewerkers van buurtwerk Eindhoven hun activiteiten opstarten in het nieuwe gebouw.
De vele verenigingen, groepen en buurtbewoners die hun bijdrage hebben geleverd bij het opstellen van het program van eisen waren enthousiast over het werk van architect Willy van Hagen en aannemer Jan van Rijswijck. Wij zijn alle werkers van het eerste uur zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan een multifunctioneel gemeenschapshuis, dat door zijn flexibele structuur nog steeds beantwoordt aan de vraag van onze klanten. Bestuur en medewerkers van "de Ronde" danken de bezoekers en gebruikers van het gemeenschapshuis voor hun bijdrage aan een gevarieerd programma dat steeds wordt afgestemd op de actuele behoefte van de wijk.
Om de gevolgen van de beperkte subsidie regeling voor verenigingen te compenseren zullen wij in dit jubileumjaar onze klanten extra faciliteren bij het introduceren van nieuwe activiteiten.
Tijdens de zomervakantie, maar ook daarna, kunt u een beroep op ons doen voor specifieke gelegenheden of vergaderingen.U kunt ook telefonisch informeren 040-2432584 op de aangegeven tijden.
Graag wensen wij buurtbewoners, verenigingen en bezoekers van ons wijkgebouw een fijne toekomst en we hopen iedereen nog heel lang van dienst te kunnen zijn.

terug naar boven

Er is steeds echt heel veel te doen
en mee te maken in De Ronde
Neem bijvoorbeeld de heel nieuwe hcc (Hobby Computer Club) zo-brabant.
Die zijn op 15 januari j.l. gestart met maandelijks terugkerende activiteiten. Ze komen weer (voor de 2e keer) bijeen voor een presentatie SKYPE op dinsdag 5 februari, van 10 tot 12 uur.
Indien U vragen heeft buiten deze aankondiging, meld dit even per email, zodat wij hierop kunnen inspelen tijdens de tweede ronde.
Ook kunt u altijd uw computer, laptop of ipad meenemen.
Ook nieuwkomers welkom, neem ook vrienden of kennissen mee die dit leuk vinden.
Met vriendelijke groet
Paul Janssen janssen.9@hccnet.nl
049 947 1849 of mob.foon 06 5335 2398

Deel het moment
Een speciale gebeurtenis, die nieuwe outfit, dat prachtige uitzicht, een geweldige wedstrijd... Met gratis videobellen* met Skype kunt u dit en nog veel meer delen met uw vrienden en familie. De mooiste momenten hoeven door niemand meer gemist te worden
Een verhaaltje voor het slapen gaan
Papa op zakenreis, opa en oma in het buitenland? Verras de kinderen wanneer het bedtijd is. Met gratis videobellen met Skype doen afstanden er niet meer toe.
Samenwerken zonder reiskosten
Wissel ideeën uit, ontmoet nieuwe teamleden en bespaar veel tijd en geld op onnodige zakenreizen


Er loopt nog een belangrijk Buurt-initiatief, met name voor de Lakerlopers: om op het terrein van de Oude Laak, naast en in samenwerking met De Ronde seniorenwoningen te ontwikkelen voor de eigen buurt.


ED 2011 04 27
ED110427_deLaak Klik op het plaatje voor een gotere versie
en Lees over de achtergrond in de kolom rechts


Onderstaande schets is een eerste versie van de 3D-locatie analyse die Willum (van BRJ Bouwadvies en Projektontwikkeling) aan het maken is. Hopelijk kan die van dienst zijn als de toekomstige bewoners zich melden om dit initiatief zelf ter hand te gaan nemen!

ouderenhuisvesting in de eigen buurt

terug naar boven