BUURT IN VERZET
Samen met SWHL (buurtvereniging Lakerlopen) schrijft onze buurtvereniging een brief aan de commissie Ruimte en Vastgoed.

Inmiddels ruim 50 bezwaren tegen vergunning: Lees het door velen ondertekende bezwaarschrift van Andre Bruijntjes -hoek Fazantlaan-Eksterlaan...
Ook anderen hebben bezwaar gemaakt, we inventariseren wie allemaal - het liep rommelig. Ook uw webmeester, op persoonlijke titel, heeft een bezwaar aangetekend. Dat mag u natuurlijk ook lezen: Bezwaarschrift Willum Cornelissen.
We houden u op de hoogte van hoe de betreffende instanties deze bezwaren gaat behandelen...

De teespalt in de buurt werd helaas een feit. Lees de artikelen in het ED.
Gevolg van de slechte communicatie en onwil van de kant van SALTO om de plannen echt ter discussie te stellen. Op 20 februari 2014 is eindelijk met de hele buurt over de bouwplannen gesproken. Iedereen wil voort!
Lees het verslag.

enquete bouwplannen Reigerlaan


Op 20 juni 2013 vond een eerste gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van de buurt en de plannenmakers. Op 31 oktober vond een vervolggesprek plaats. In deze gesprekken proberlen wij als buurtbewoners om overeenstemming te krijgen over het programma van eisen en nog een paar zaken die wij inmiddels duidelijk hebben.analyse visie diskussie
Klik op bovenstaand plaatje om onze inbreng te lezen.

opdracht Schreurs

 

Ter voorbereiding van de meeting op 22 april had de werkgroep Reigerlaan van onze buurtvereniging op zondagavond de 21e een bijeenkomst georganiseerd in het kerkje aan de Fazantlaan.
Dat was een prima bijeenkomst, in een prachtig gebouw, dat voor onze buurt behouden moet blijven!

zondagavond

Lees ook Open Brief aan B&W gemeente Eindhoven, met name de betreffende Wethouders, cc fractievoorzitters van alle politieke partijen dd januari 2013 van Andre Bruintjes, (hoek Fazantlaan-Sperwerlaan)

open brief Bruintjes

 


uit de archieven
van een recent verleden:

Open Brief aan wethouder Van Merrienboer
(door Max Pierey, buurtbewoner, coordinator van de `Enquête Reigerlaan`, mede namens de sympathisanten uit de enquête)

Evaluatierapport van de buurt en De Reiger over Locatie Spilfunctie
Download van het door onze actieve mensen gepresenteerde evaluatierapport over de juiste locatie voor de Spilfunctie van BS De Reiger in combinatie met vm Huize Angela vs het NRE-terrein.


Deze pagina is in re-constructie. Het moet naast een informatiebron ook een diskussieplatform gaan worden. Iedereen, dat is dus echt iedereen (mits aan simpele fatsoensregels wordt voldaan) mag hier een mening kwijt. Voorlopig moet dat nog even via een e-bericht (e-mail) aan de webmeester info@illaparkeindhoven.nl maar met wat goeie wil (en liefst ook hulp van mensen die kunnen helpen, meldt u aan!) gaat dit een open forumpagina worden. In de linkerkolom, hiernaast, bovenaan, kunt u al lezen hoe een eerste buurtbewoner zich mengt in de ontwikkelingen.
Actuele debat
Als webmeester vind ik dat onze buurtvereniging veel te lang gewacht heeft met de gesprekken over het Programma van Eisen dat bij de bouwplannen voor de school gebruikt is. Na de bijeenkomst in Januari 2013 (in de gymzaal van de school) lag er toch een duidelijke opdracht van wethouder Schreurs om open met elkaar in debat te gaan. Nu is het november, zijn we twee inloopavonden en twee bijeenkomsten met de bouwcommissie verder. We zijn niet verder gekomen dan vragen of er (alleszins redelijke) punten uit de buurt ingebracht kunnen worden - de reacties van de kant van Salto zijn nu al sinds oktober 2012 niet anders dan verdedigend en nog-maar-weer-eens uitleggen. Dat is jammer.

Hieronder het laatste nieuws van de kant van de bouwcommissie.
Klik op de plaatjes en lees verder...

laatste toelichtingen Lees ook de brief van de bouwcommissie als antwoord op onze vragen dd. 10 oktober (nadere toelichting)

Verder: het oorspronkelijke, op puur pedagogische argumenten, opgestelde Programma van Eisen.
(Maart 2012)
Ook de laatste bouwtekeningen kunt u hier vinden: OntwerpDD-ovember2013Klik op de tekening
Voor eerdere toelichtingen: scrol naar beneden...

Het vertrek van Jan Gullikers
Naar aanleiding van het vertrek van Jan Gulikers als directeur van Basisschool De Reiger heeft uw webmeester, op persoonlijke titel, het volgende geschreven: Jan Gulikers is een nobel man, zeker.
Hij is een bevlogen en inspirerende leider voor iedereen die het onderwijs op zijn school aan het hart gaat. Zo komt hij mij over, zo zag ik hem opereren op het schoolplein, zo laten de filmpjes zien.
Zo heb ik hem ook ontmoet in de gesprekken over de bouwplannen.
Ik heb het als heel helder ervaren als hij zei vooral vanuit educatieve motieven leiding te geven aan het programma van eisen voor en de vormgeving van die bouwplannen. Impliciet zei hij daarmee dat andere betrokkenen met andere motieven op deze plannen mochten reageren. En toch ging het mis. Hij zag mij als een vijand van zijn plannen en heeft nooit begrepen dat ik (en met mij een groeiend aantal andere buurtbewoners) hem de helpende hand wilden reiken, voor noppes, voor een beter plan.

Misschien was mijn toon te provocerend, daarvoor ook hier opnieuw mijn excuses. Misschien echter was Jan al te veel verdwenen in zijn rol als BouwHeer, had hij geen oog meer voor kritiek. Ik weet het niet. Wel weet ik dat we half mei op een inloop-avond over de plannen elkaar op veel punten leken te gaan verstaan, wederzijds. Maar het bleef voorlopig bij “wellicht”. Ook op het eerste debat tussen bouwcommissie en afgevaardigden uit de buurt bleef Jan vooral zijn plannen verdedigen en was hij niet erg genegen een poging te wagen om serieus aan een alternatief te werken. Wel heeft hij mij uitgenodigd om met alternatieven te komen en dat wil ik nog steeds doen, maar dan wel vanuit de buurt, samen met Salto, samen met andere deelnemers in de bouwcommissie. Maar alleen als iedereen daar met een zelfde, coöperatieve houding hardop wil meedenken en bereid is om de huidige plannen even stil te leggen. Ik garandeer u dat we snel stappen kunnen maken en dat een beter ver-nieuwbouwplan niet alleen goedkoper maar zeker ook sneller gerealiseerd kan worden.
Of Jan die coöperatieve houding echt heeft (of had) is voor mij een vraag.
Toch had ik graag gezien dat hij niet vertrekt. Ik had goede hoop dat we elkaar hadden kunnen vinden. Een nobel man als bouwheer is immers een voorwaarde voor goede plannen. Dit schrijf ik op persoonlijke titel.
Willum Cornelissen
- buurtbewoner, ouder van kinderen op de Reigerlaan (20 jaar geleden)
- webmeester buurtvereniging villapark Eindhoven
- Ontwerp en Advies in Vastgoed, Huisvesting en Bouw


Over het conflict rondom het afscheid van Jan Gulikers(als directeur) leest u verder op de webplek die door ouders werd opgezet. (klik op de foto hierboven). Bij het Eindhovens Dagblad is ook veel nieuws te vinden, net als bij Studi040. Jan moet Blijven
Onze kleine stadburgers oefenen op hun (open en zonnig) speelterrein, zingend het "iedereen doet mee" . Dat dat gebeurde op 30 september 2013, de afscheidsdag van directeur Jan Gulikers, die niet meer mag meedoen, is wel vreemd. Nietemin, de buurt kon gisteren de hele dag genieten van liedjes en levendigheid! (met meer dan grote dank aan de artiesten van Kelderman en van Noort)
terug naar boven

 

deReiger-ToenNu

 

deReiger

We schrijven april 2015: Er is een convenant (overeenstemming) over een minder volumineuze verbouwing. We gaan bouwen! Op woensdag 4 november was er een informatieavond over het concrete verbouwingsplan. Op de tijdelijke locatie van onze school, aan de Humperdincklaan 4 Via het Reigerbulletin en www.bs-reigerlaan.nl kunt u alle ontwikkelingen volgen. Reigerlaan gaat deze zomer bouwen

schets alternatief Reigerlaan

bouw gaat beginnen


Lees ook het Eindhovens Dagblad --->

boom gekapt

bouw begonnen?

Helaas, op zaterdag 21 februari 2015 is de meest monumentale boom op het speelterrein gekapt. Deze 100-jarige mocht het eeuwfeest van de school niet meemaken...In october werden nog drie bomen gesloopt, ook heel oude, markante exemplaren. Het mocht allemaal, binnen de kaders van de nieuwe omgevingsvergunning. Troost is, dat ter compensatie 20.000 €uro in het bouwbudget is opgenomen om dit verlies aan groen te compenseren. Zo doen we dat tegenwoordig...

Donderdag 22 januari 2015 organiseerden SALTO (stichting voor algemeen toegankelijk basisonderwijs) en de gemeente Eindhovende een zoveelste (laatste?) informatie-bijeenkomst over de bouwplannen van SALTO Basisschool Reigerlaan. De bijeenkomst was openbaar en vond plaats in De Effenaar.
. . . . HIER DE PRESENTATIE DIE STICHTING BEHOUD DE REIGER VOOR DEZE AVOND HAD VOORBEREID . . . .

Juf Lia, vm directrice van de kleuterschool (vroeger), met hart en ziel haar leven toegewijd aan onze school (wie kent haar niet) hield, als interim-directeur, een historisch overzicht, uitmondend in de stelling dat de school na zoveel jaren geworstel, geplaagd door brand enzovoort, kampend met de problemen die aan een oud gebouw verbonden zijn, nu echt moet gaan verbouwen: onderwijs eist veiligheid, voldoende en moderne ruimten, ruimte voor de bewezen educatieve ambities van ook deze SALTO-school. In haar verhaal memoreerde ze het vele overleg dat met de buurt gevoerd was: voorlichtingen, informatie-inbreng op buurtvergaderingen en inloop-bijeenkomsten. Vanaf het moment dat de school de bouwvergunning (WABO) binnen had, is er ook nog constructief overleg geweest met de stichting Behoud de Reiger en met Daan van Boxel vanuit de medezeggenschapsraad. In dat overleg zijn drie alternatieven aan de orde geweest, ook SALTO zelf had een alternatief bedacht dat minder massaal en goedkoper is en wellicht de bezwaren uit de wijk tegmoet kon komen.

Klopt allemaal, behalve dan de uitspraken over goed overleg met de buurt (zie de informatie die je op deze webplek kunt vinden: het probleem van de wijk is al die tijd geweest dat wij niet werden betrokken, maar wel heel vaak werden geinformeerd ... maar dat is iets anders dan goed overleg). Maar er klopt nog iets anders niet.

Toen de stichting Behoud de Reiger (lees de speech van de vorzitter Jacques Vermeeren) in dit najaar contact zocht met SALTO, was dat de zoveelste poging om nu eindelijk eens cooperatief met elkaar aan de slag te gaan. Niemand wil de verbouw van onze school hinderen, heel erg veel mensen beschouwen die school als van onze buurt (lees er alles over) en zelfs de direkt omwonenden willen graag meehelpen om het onvermijdelijke verkeer- en parkeerprobleem op te lossen. Ideeen genoeg, intelligentie en creativiteit in overvloed. "Wie aan dit soort moderne burgers voorbij denkt te gaan, wij wensen hen veel succes!" (citaat van onze buurtbewoner, burgemeester Rob van Gijzel).Kortom: aan de slag, op basis van door SALTO in december concreet meegegeven minimum eisen: 22m2 extra voor SPIL, 2 parallelle lokalen per groep van tenminste 55m2 (voor groep 3 is 3x 45m2 oke) - daar zijn ook alle alternatieven op gebaseerd en natuurlijk,een gymzaal dubbel zo groot als de huidige (van 154m2 naar 308m2) die natuurlijk ook multifunctioneel inzetbaar moest zijn. Het idee van een atrium vond SALTO en de directie van de school wel heel erg aantrekkelijk (grote punt van het ontwerp van DiederenDirrix).

Akkoord en aan de slag. We hebben haast en start bouw juli 2015 was ieders streven. De ontwealternatievenrp-alternatieven kwamen in een paar weken hard werken op tafel, voldeden allemaal aan de (bij)gestelde eisen. Zeker weten.

Maar aan een criterium: we willen snel gaan bouwen, juli dit jaar, leek moeilijk te voldoen.
SALTO had de gemeente gevraagd mee te denken over de mogelijkheden van een aangepast plan. De gemeente besloot tot een zgn Quick Scan over de voorliggende alternatieve oplossingen. Van de kant van Stedenbouw (en de juridische ambtenaren) werd gezegd dat geprobeerd moest worden om 'binnen de contouren van de vergunning' te blijven, dus niet zodanig (qua functie, bestemming, verkeer, aantal leerlingen, etc.) anders te ontwerpen, dat de hele procedure opnieuw zou moeten worden gestart. Toen de tweede partner in de Quick Scan, de commissie Ruimte en Kwaliteit (architectuur en monumentenzorg) alle plannen van tafel veegde en daarmee de angst van de andere ambtenaren bevestigde, kon SALTO eigenlijk niks anders meer dan gewoon het oude plan handhaven. Het overleg werd gestaakt, de buurt en de ouders zouden nog een keer worden bijgepraat. En dat konden wij donderdag de 22e dus meemaken. Je wordt er niet blij van...

CONCLUSIE?
Het resultaat van een formeel correct, maar in de hudige tijd volstrekt achterhaald concept van projectontwikkeling, houdt ons per slot in de greep. En wie speelt daarin de hoofdrol? De commiussie Ruimte en Kwaliteit. Een advies-college, waarvan het bestaansrecht eigenlijk door iedereen in het land wordt betwijfeld, overal wordt gereorganiseerd en van al te grote zeggenschap wordt ontdaan. Overigens kan elk college nu al aan de adviezen van deze commissie voorbijgaan, als ze dat met goede redenen wil, bv wanneer de ideeen van omwonenden belangrijker zijn dan die van architecten...

SALTO moet nu door met een plan dat ook in haar eigen ogen te groot en te duur is. De plannen van de buurtbewoners en ook die van veel ouders (bij visie van Daan van Boxel uit de medezeggenschapsraad) worden afgeserveerd omdat een nieuwe procedure nodig zou zijn die minstens 46 weken gaat duren. Dat nu is een leugen: de WABO-aanvraag werd medio december 2013 gedaan en medio maart 2014 ingewilligd: 18 weken. En dat kon omdat ook de gemeente vond dat er haast geboden was en vol enthuosiasme meewerkte. Op alle punten (bestemminsplan, bouwen, monument, bomen, in-uit-rit) is al veel werk verzet en bij de besproken alternatieven hoeft alleen vergelijkenderwijs te worden geoordeeld en geargumenteerd. Dat kan in minder dan drie maanden, inclusief ter visieleggen. Uit enquetes en veel bijeenkomsten in de buurt is gebleken dat eigenlijk alle drie de initiatieven geen verzet zullen gaan oproepen, dus de idee dat we grote vertraging moeten vrezen is echt ongegrond.

Voor- en Tegenstanders
Het heeft mij bevreemd dat de resultaten van een in juni, door buurtbewoners georganiseerde petitie als een soort tegengeluid in deze zaak is ingebracht. Want ook in deze door velen ondertekende petitie worden, net als in de buurt-enquête van februari 2014, in de eerste plaats vragen gesteld (ca 210 ondertekenaars) zowel aan SALTO, als aan de gemeente en de eis geformuleerd om onderhand de noodlokalen te integreren in een verbouwplan dat goed is voor de toekomst van onze school, passend op deze plek.
De petitie stelde vier vragen:
1: Kan met een minder groot bouwvolume op deze locatie voldaan worden aan het PvE?
2: Is er ruimte voor het aanpassen van het P.v.E. …?
Indien antwoord op bovenstaande vragen ‘nee’ is:
3: Heeft de gemeente bij SALTO getoetst of er ruimte en bereidheid bestaat om een alternatief te ontwikkelen …?
4: Welke gevolgen zal het honoreren van bezwaren van buurtbewoners kunnen hebben voor onze school op deze locatie?
De laatste info-meeting van donderdag 22 januari heeft hun vragen beantwoord:
1: Ja, er kan door slimmer gebruik te maken van ruimtes minder volumineus gebouwd worden;
2: Nee, het Programma van Eisen is in goed overleg met de school (inclusief ouders) en de gemeente opgesteld en er moet niets aan veranderd worden;
3: SALTO heeft bij de gemeente tetoetst of er ruimte en bereidheid bestaat tot steun aan alternatieven (dus andersom) maar de gemeente stelt dat er dan weer een nieuwe procedure moet worden opgestart en dat kan wel tot een jaar vertraging leiden (sic!)
4: Het honoreren van de bezwaren leidt door ambtelijke formaliteiten tot vertraging (de school blijft op deze plek, hoe dan ook)
Ik pak het maar kort even op deze manier samen.

En Nu?
SALTO is met oneigenlijke argumenten en vooringenomen advies-opmerkingen uit de cie Ruimte en Kwaliteit gedwongen eieren voor haar geld te kiezen. Buurtbewoners, met name zij die direct in de omgeving van de school wonen en dagelijks de lasten van onze school moeten ondervinden, worden uitgedaagd naar de voorzieningerechter te stappen. Wie veroorzaakt hier vertraging?
De gebouwen aan de Reigerlaan voldoen al decennia niet meer aan de eisen van de tijd; de noodgebouwen zijn een regelrechte ramp. Hoe is het mogelijk dat een adviesclub als de cie Ruimte en Kwaliteit een fantastische ontwikkeling als die van de laatste drie maanden laconiek kan frustreren? Hoe is het mogelijk...
Wie antwoord op die vraag wil stelt hem aan: vragenbouw@bs-reigerlaan.nl

Buurt geschrokken en in tweestrijd
Het bestuur van SALTO, gebruiker van de monumentale schoolgebouwen aan de Reigerlaan, negeerde veel te lang de inbreng van een groot aantal direkt betrokken buurtbewoners en de bestuurders van onze stad fiatteerden dat, daags na de verkiezingen!
Lang (3 jaar?) overheerste in de buurt verwarring en boosheid... De financiele ruimte voor het plan bleek uiteindelijk niet te kloppen met de begroting van het plan waaraan ze zolang hadden vastgehouden....

Ruim 50 bezwaren, Bouwcommissie maakt pas op de plaats. Gaan we nu echt beginnen met samenwerken? Inmiddels is er druk contact met 'de politiek'. Karin Wagt van het CDA heeft inmiddels ons stadsbestuu gevraagd hoe zij om zal gaan met het hevige verzet en de prima ideeen in de buurt!

reactie SALTO
Reigerbulletin 15

De ter visielegging van de plannen werd heropend. Tot 19 juni konden bezwaren worden toegevoegd en of nader worden toegelicht.
De direct omwonenden zochten contact met SALTO om een gang naar de rechter te voorkomen. SALTO heeft toegezegd geen enkele activiteit te ondernemen totdat alle bezwaren zijn behandeld. De commissie Beroep en Bezwaar hield op 11 juli een zitting over de bezwaren.
Stichting Behoud de Reiger is opnieuw actief geworden en heeft ook een bezwaarschrift ingediend. Ook deze zienswijze, voorzien van een adhesie van de kant van de Henri van Abbestichting, is een kritisch maar tegelijk cooperatief document. Niemand in onze wijk is uit op vertraging of welke vorm van destructie dan ook. Wij willen voort onder het adagium dat onze betrokkenheid met deze school altijd heeft getypeerd: Behoud de Reiger(klik om het bezwaarschrift te lezen)

Omdat er grote zorg bestaat dat de vele kritieken en bezwaren echt uitstel van de bouwplannen gaat betekenen -sommigen vrezen zelfs afstel- hebben andere buurtbewoners een petitie opgesteld die begin juli in de buurt is verspreid en door veel buurtbewoners (inclusief ouders van buiten de wijk, ruim 200) is ondertekend. Als je de petitie goed leest, worden eigenlijk de zelfde kwesties aan de orde gesteld, dezelfde vragen aan SALTO en Gemeente. Maar tot op heden hebben ook zij geen antwoord ontvangen....

Enquȇte en inbreng buurt alternatieve oplossing B

Op donderdag 20 februari 2014 was er een bijeenkomst in het kerkje aan de Fazantlaan. Vierenveertig buurtbewoners, de meesten uit de direct omgeving van de school, luisterden aandachtig naar de presentatie van Andre Bruijntjes. Zijn voordracht, oorspronkelijk bedoeld voor de algmene buurtvergadering van november vorig jaar, was helder en inspirerend.
De week er voor had de buurtvereniging een enqueteformulier in de hele wijk verspreid, maar het vormen van een mening over wat er wel en niet op het terrein van de Reigerlaan zou moeten gebeuren, verdiende een ruimere duiskussie - te veel maanden waren verloren gegaan, zonder serieus debat.
In een uitermate vriendelijke sfeer, zonder vijandigheid, vond daarna een uitwisseling plaats van ideeen, als buurtbewoners onder elkaar, met respect voor elkaar en de argumenten!
We spraken met elkaar, zoals onze wethouder voorstelde, "over de vraag die ervoor ligt: op welke plekken in de wijk kun je welke dingen doen. Dus dat gaat over welke functies er in het ontwerp op de huidige schoollocatie opgelost moeten worden en welke niet. Volgens mij creëert dat de meeste ruimte. Letterlijk."

Op de enquête zijn 70 reacties binnengekomen bij de buurtvereniging. - ondertussen komen er nog steeds meer bij. Het overgrote deel, zo'n 90%, kiest voor de beperktere oplossing (variant B) en wijst de bouwplannen van de school af.
Variant B is gebaseerd op een denkrichting die samengevat kan worden in een 6-tal uitgangspunten. Natuurlijk kan deze denkrichting niet opgevat worden als een compleet alternatief ontwerp, echter de 6 uitgangspunten zijn voor iedereen duidelijk en de beperktere bouwplannen zijn binnen deze uitgangspunten door deskundigen opgesteld.
  1. Start met duurzame renovatie bestaande gebouwen, het huidige gebouw verdient het om tot in lengte van dagen de schoolfunctie te vervullen;
  2. Respecteer het monumentale karakter van zowel het grote schoolgebouw als de kleuterschool en handhaaf zoveel mogelijk het schoolplein;
  3. Geen concurrentie met ander maatschappelijk vastgoed, betrek huize Angela, de Ronde, de voormalige school aan de Tongelresestraat en het kerkje in het programma;
  4. Verbeter de Gymzaal i.p.v. bouw een nieuwe Sportzaal conform NOC/NSF;
  5. Beperk Verkeersoverlast De verkeersoverlast rondom de school is al op het randje van het acceptabele, verdere concentratie van functies op deze plek overstijgt de capaciteit van deze locatie;
  6. Probeer tijdelijke verhuizing te voorkomen. Bouw zou in kleine stappen, gefaseerd moeten worden, waarbij de school in principe door kan draaien.
De overgrote meerderheid van de aanwezigen ((echt meer dan 90%) ondersteunde de strekking van bovenstaande uitgangspunten. De overheersende mening was dat de school moet blijven op de huidige locatie en dat de extra spilwensen in de directe omgeving, in bestaand maatschappelijk vastgoed, ingevuld kunnen worden.
Namens de aanwezigen roept de buurtvereniging beslissers op bovenstaande uitgangspunten sterk mee te wegen in de komende besluitvorming. Het kan geen toeval zijn dat daarmee een bouwplan ontstaat dat volledig past in het Integraal Huisvestingsplan BO dat de gemeente, samen met de schoolinstellingen heeft opgesteld.
De rapportage van onze enquete en een verslag van deze avond -een voorbeeld van wat we tegenwoordig willen aan samenspraak- is verstuurd naar 'de politiek' en natuurlijk ook het bestuur van SALTO. Reden genoeg voor het bestuur van onze buurtvereniging om SALTO te vragen de plannen te herzien...

Inmiddels gaan de gesprekken in de buurt voort. Vooral ook omdat er plannen zijn om kap-vergunningen aan te vragen voor een aantal monumentale bomen op het terrein van de school. Dat kan natuurlijk helemaal niet aan de orde zijn! Kappen van bomen is hier niet alleen heel erg voorbarig, maar het kan helemaal niet zonder gesprek met de buurtbewoners, dat spreekt voor zich.

Ook is er een groeiende behoefte om in een open debat met school en gemeente plannen te gaan maken voor het oplossen van de verkeers- en parkeerproblematiek.

Welke functies op locatie de Reigerlaan?
Veel buurtgenoten en ouders denken dat onze school aan de Reigerlaan nu echt binnenkort verbouwd gaat worden. Dit komt zeker ook door de vlug-blaadjes die juf Lia van Baal en Jeannie Coopmans van Korein met overenthousiaste teksten in de buurt verspreiden. Echt zeer voorbarig (..) De bouwaanvraag (Omgevingsvergunning) is door de gemeente teruggestuurd. Eerder dan halverwege 2015 gebeurt er in ieder geval niets. En dat heeft alles te maken met de financieën van zowel de gemeente Eindhoven als die van Salto.

Onderstaande enquete-folder is in de buurt verspreid. Lees hem op uw computerscherm.
enquete

enquete bouwplannen Reigerlaan


Interessant blijft het te constateren dat een vergelijkbaar Spilcentrum in Drentsdorp met 2.700m2 toekan, inclusief gymzaal. In het Integraal Huisvestingsplan BO staat voor de Reigerlaan een vergelijkbaar aantal vierkante meters. In de eigen plannen voor de Reigerlaan staat nu echter 3.400 m2 gepland. Maar dit allemaal voorlopig even terzijde.

We hebben een jaar van frustratie meegemaakt, omdat er alleen gelegenheid geboden werd om het verhaal van de opdrachtgever nogmaals uitgelegd te krijgen. Meer dan 40 mensen hadden zich in december (2012) uitgesproken voor een discussie over het in hun ogen veel te grote PvE; hadden ernstige vragen bij de vormgeving, enzovoort.
In januari hebben we plenair, buurtbreed, opnieuw geprobeerd de samenspraak te organisren; in juni en oktober nogmaals, in kleiner gezelschap.
Het is gewoon niet gelukt om dat debat eerlijk en open te voeren.

Enkele mensen (in totaal vijf, de andere betrokkenen hadden het helemaal gehad, zoals dat heet) hebben meegedaan op de inloopmomenten. Een van hen was ik, uw web-meester.
En ik ontdekte dat er in een-op-een-gesprekken wel degelijk reden en argumenten waren voor een ander PvE, zelfs andere vormgeving; voor economische motieven ook (niet onbelangrijk). Maar goed, geen van de gesprekken mag het predikaat "samenspraak" krijgen.
SALTO (de bouwcommissie) ging voort met zich verdedigen en verder met de bouwaanvraag. Echt waar, de punten uit de buurt werden weggewuifd als 'niet relevant', 'al met ouders besproken', 'voor de gemeente onbespreekbaar', 'in regelgeving vastgelegd', kortom: niet ter discussie. Het ontwerp kreeg een gemetseld reiger-reliëf in de meest bruuske gevel, dat was het...

En inmiddels verstreek de tijd en nu, na de aanvraag omgevingsvergunning, wordt geconstateerd dat zij die toch hun recht opeisen om in te spreken in feite obstructie plegen! Miscommunicatie werd toegegeven - zonder consequenties, een simpel excuus zou voldoende zijn?
We hebben gewoon tijd verspild! Lees de documenten op deze webplek er op na...
Frustratie en tweespalt, dat is het resultaat.

Maar visie en perspectief is er evenzeer, meer dan ooit.
Lees het zes-punten programma dat door een aantal zeer betrokken buurtbewoners is ingebracht (elders op deze pagina).
Er is om heel actuele argumenten geen enkele reden om ons 'aan te passen aan de fase waarin de bouwplanning zich nu bevindt'.
Wiens planning?
Hoe reëel is die, als we praten over 'liever geen vertraging'?
enquete?

Ter voorbereiding van de meeting in februari in het Kerkje aan de Fazantlaan, heb ik een aanzet gemaakt voor een enquete onder ons buurtbewoners. Klik hier om die tekst te lezen en houd uw brievenbus in de gaten. Een uitnodiging volgt snel!
Willum Cornelissen

Voorbarig verkeersplan Reigerlaan

ED diskussie verkeerplan Reiger
De verkeerscommissie van Salto heeft iets te voorbarig en zonder overleg met de verkeerscommissie van de buurt (zie pagina 'Verkeer-Parkeren') een voorbarig plan geschetst voor het parkeren en de verkeersafwikkeling rondom de school aan de Reigerlaan. Het zou toch voor de hand liggen om, in plaats van een eigen commissie op te tuigen, vanwege de parkeer- en verkeersproblematiek gewoon contact te zoeken met onze buurtvereniging. Die is als geen ander in staat om in goed overleg met alle betrokkenen een creatieve set aan oplossingen te ontwikkelen, passend bij de visie die zij ontwikkelt, in samenspraak met alle buurtgenoten, als uitwerking van de gemeentelijke nota 'Eindhoven op weg'.

terug naar boven

tweespalt

tweespalt
terug naar boven

Op de buurtvegadering van 11 november 2013 is de behandeling van de bouwplannen van de agenda verdwenen. Waarom, is een raadsel.
De taak van de buurtvereniging is om buurtbewoners met elkaar te laten praten en waar mogelijk te verenigen ook op punten waar verschil van mening dreigt. Dat is goed voor de sfeer in de buurt en nodig om miscommunicatie te voorkomen. Vandaar dat ik als webmeester hier alsnog de presentatie publiceer, die Andre Bruijntjes -in goed overleg met het bestuur van onze buurtvereniging- had voorbereid.presentatie Andre Bruijntjes
Lees ook zijn brief aan alle buurtgenoten - Plan is, om in de eerste week van december een nieuwe buurtbijeenkomst te organiseren in het vm Antoniuskerkje aan de Fazantlaan, met uitsluitend dit onderwerp op de agenda. In de gementeraad gaat men op 10 december praten over de Integrale Huisvestingsnota BO. Kortom, hoe groot is de onderlinge solidariteit tussen alle BO-scholen en Spilcentra in Eindhoven en hoe groot is de financiele ruimte voor alle noodzakelijke plannen?

terug naar boven


integraal huisvestingsplan BO

terug naar boven


Op 31 oktober vond een vervolggesprek plaats met het bestuur van SALTO en de deelnemers in de bouwcommissie - Op 20 juni was de eerste vergadering. (zie kolom links)
Het is geen succes geworden, de emoties liepen hoog op. Verschillende pogingen om de bijeenkomst te beperken tot de vraag of er ruimte is om een paar principiele punten uit de buurt mee te nemen in het programma van eisen liepen op niets uit. De bouwcommissie voelt zich aangevallen en ging voor de zoveelste keer in verdediging. Conclusie: over het programma van eisen is slechts heel marginaal te diskussieren.

Bert Knegtering (voorzitter van onze buurtvereniging) had, na overleg met een aantal zeer betrokken buurtbewoners, spreektijd gevraagd in de Commissie Ruimte en Vastgoed in Augustus. Die bleek over het VO (Voortgezet Onderwijs) te gaan. Vandaar dat Bert spreekrecht heeft geregeld in de vergadering die het BO (Basis Onderwijs) behandelt. Andre Bruintjes heeft samen met hem een heldere tekst opgesteld. Die tekst is ook goed te gebruiken in de communicatie in de buurt en in het vervolgoverleg met Salto. Vandaar dat we die brief hier publiceren. Print hem uit en breng hem mee naar de algemene vergadering op 11 november. brief aan cie RenVPrint ook de pagina's uit met onze uitgangspunten
Op 11 november praten we dus verder.

aan de cie RenV

Een ding is zeker:
deze school gaat hier niet weg
deze school is ook van ons. Het is niet: deze plannen of geen plannen, dat is gewoon niet waar. Ook al is er groeiende commotie in de buurt over de voorgestelde verbouwplannen, de overeenstemming dat er verbouwd moet worden (de noodlokalen zijn een schande) is overweldigend. Dan gaat het er dus om de juiste programmatische eisen te stellen en alle creatieve medewerking uit de buurt te mobiliseren, bijvoorbeeld om het verkeersprobleem op te lossen. Samenspraak is het adagium, niet autoritair of regentesk informeren, dat is in het jaar van de burger niet meer van deze tijd (om met onze wethouders te spreken). Wij willen nu mobiliseren en tempo maken, maar één ontwerp is niet heiligmakend - het kan en moet waarschijnlijk anders. We zijn het zelfs aan de historische kwalliteiten van onze wijk verplicht...

En nu zegt ook de gemeente, ic wethouder en loco-burgemeester Mary-Ann Sschreurs, dat er een fatsoenlijk gesprek moet gaan plaatsvinden over het Programma van Eisen. Pas na dat debat, in alle openhartigheid en met oor voor elkaar gevoerd, kan er een plan ter goedkeuring worden ingediend. De inmiddels door de school georganiseerde inloopmomenten worden door ons (buurtvereniging en de stichting "Behoudt de Reiger") niet als zodanig beschouwd. Er wordt op allerlei fronten binnen de buurt gewerkt aan een alternatief programma en alternatieve planvormen. Dat maakt de gesprekken creatiever, minder verdedigend en/of gefrusteerd: wij willen gezamenlijk dat die noodlokalen verdwijnen en wij wensen even gezamenlijk dat we een plan kunnen vnden dat deze school duurzaam voor onze wijk behoudt.

In de afgelopen tijd is er in de buurt veel gepraat. Ook is er overleg geweest tussen het bestuur van onze buurtvereniging en wethouder Schreurs. De daarbij gebruikte notitie willen wij u niet onthouden, ter voorbereiding op de openbare samenspraak op 22 april.
(klik op bovenstaande tekst om de pdfversie te openen en te downloaden)

(volg ontwikkelingen ook op de webpaina van bs-reigerlaan.nl)

Na de meeting van maandag 22 april
Schooldirecteur Jan Gullikers, de gastheer van de avond, begon met zich te verontschuldigenvoor hoe de vorige bijeenkomst met de buurt was gelopen, "we hebben toen misschien teveel gefocussed op toelichten van de plannen en is er echt onvoldoende ruimte geweest voor de buurt om vragen te stellen". Maar daarna nam de avond toch gauw weer een beetje een verkeerde wending. Een jurist van de gemeente legde de vijftig aanwezigen (40 buurtbewoners) uit dat er eigenlijk niet zo heel veel mogelijkheden zijn voor ons als buurtbewoners, om tegen de bouwplannen bezwaar te maken. Een bouwvergunning zou binnen acht weken na de aanvraag gegun kunnen worden. De huidige regels voor het verkrijgen van een Omgevings Vergunning zijn door de landelijke politiek immers vergaand versoepeld, ten gunste van de aanvrager. Dat geldt des te meer in het kader van de huidige Crisis- en Herstelwet. Mits aan enkele voor de hand liggende eisen wordt voldaan. Voor het huidige plan leek hemde weg open voor het indienen van zo'n vergunningsaanvraag. Daarmee voelde een groot deel van de bewoners zch eigenlijk al meteen buiten spel gezet. Verwarring en boosheid alom.
De volgende spreker, van het bouwbegeleidingsbureau KDV, maakt de sfer er niet beter op. Weer werd alleen maar verteld hoe de bouwcommissie, op erg kritische wijze de plannen had ontwikkeld; voor de buurt kwam niets nieuws naar voren, het was een beetje herhaling van zetten, bekend uit de meeting van 7 januari. De onduidelijkheden van toen kwamen vol ergernis terug.
De inleiding van de kant van Salto bleef ook hangen in een toelichting op het proces zoals dat door de direct betrokken partners met veel inzet doorlopen was.

Bij elke inleiding wilden buurtbewoners weten waarom wij nooit betrokken zijn bij dit proces. Waarom hebben wij geen inzicht in het Programma van Eisen? Waarom moet het bouwvolume zo groot worden? Waarom is er behoefte aan een sportzaal en andere ruimtes die ook in de avonduren gebruikt moeten worden? Enzovoort. Al ruim voordat Andre Bruintjes namens de werkgroep Bouwplannen Reigerlaan van onze buurtvereniging het woord kreeg, was er al erg veel aan de orde geweest: de bruikbaarheid van met name de sportzaal, waarom niet gewoon de gymzaal in de verbouwplannen opnemen? De verkeersoverlast en hoe die bestreden zou moeten worden, het behoud van de bomen, etcetera. Alemaal punten die in de inleiding vanuit onze werkgroep door Andre uitijndelijk nog even op een rij werden gezet.

Toch was het uiteindelijk een geslaagde bijeenkomst, zoals blijkt uit de e-mail die wethouder Mary-Ann Schreurs de volgende dag stuurde. Wij citeren die mail hier, zodat iedereen weet wat ons de komende tijd te doen staat.

Ik zie dat er onhelderheid is over gisteren en vooral de ruimte in het vervolg. En de rol van de gemeente.
Gisteren hebben we in de eerste plaats een, door de gemeente gefaciliteerd gesprek gehad tussen de makers van het plan (de school en iedereen die daarbij direct een rol heeft gespeeld) en de mensen uit de directe omgeving. Want duidelijk is dat vanaf het begin open gecommuniceerd had moeten worden, iedereen meegenomen had moeten worden en dat dat niet gebeurd is. En eigenlijk voelt iedereen zich daar erg ongelukkig mee.
Gisteravond was slechts bedoeld om alle verschillende beelden die er zijn op tafel te leggen, misverstanden uit de wereld te helpen en de verdere communicatie op te starten.
In ieder geval is nu helder dat de school niet groter wordt dan 450 leerlingen en dat er geen horeca in de gymvoorziening komt en dat die voorziening niet bedoeld is als vervanging van sporthal Vestdijk.
Er is nog geen aanvraag ingediend.
Die aanvraag, geeft de school aan, wordt ook niet ingediend voordat er vervolggesprekken zijn geweest tussen de school en de omgeving.

De bedoeling van die vervolggesprekken is om echt elkaar en de wederzijdse argumenten te begrijpen en te kijken met elkaar welke ruimte er is.
Daarna moet het zo zijn dat
1 of je het met elkaar eens bent
2 of dat je het niet eens bent, maar kan begrijpen dat de ander een andere afweging maakt.
Ik ga er van uit dat iedereen in redelijkheid aan tafel zit en bij redelijkheid van argumenten bereid is te bewegen. Dat betekent dat het plan dat er ligt als dat redelijk is, bijgesteld moet kunnen worden. En als dat niet redelijk is niet.
(...)
Nogmaals dit gesprek is primair tussen school en omgeving. Het is toegezegd dat ook het plan van eisen helder ter tafel komt te liggen.
De rol van de gemeente is die van toetsing van het uiteindelijke plan. Uiteindelijk wordt daar getoest aan de borging van het algemene belang.
Dat komt ook nog in het college.
Van mij mag verwacht worden dat daarbij gekeken wordt naar alle belangen. Gezien het gebrek aan communicatie in het begin, ga ik expliciet volgen of met alle bestaande belangen in de komende gesprekken op een open, constructieve en uiteraard redelijke wijze omgegaan wordt door alle betrokkenen.
Met vriendelijke groet,
Mary-Ann Schreurs

terug naar boven


Nieuwbouwplannen basisschool De Reiger Op 7 januari 2013

waren wij als buurt uitgenodigd om vanaf 20:00u in de school zelf een presentatie mee te maken door Jan Gullikers (schoolhoofd) en de architect (DiederenDirrix). We kregen niet echt de gelegenheid om volop te diskussieren over wat er nu eigenlijk wel en niet zou moeten komen en ook over "smaak valt zeker nog wat door te twisten". De Basisschool aan de Reigerlaan wil nu echt gaan bouwen. Architect en bouwcommissie zijn het eens geworden over een Voorlopig Ontwerp. Zonder jarenlange inzet van onze buurt zou deze school al lang zijn verdwenen, basisschool de Reiger is net zo veel van ons als van Salto(gebruiker van het gebouw) of de Gemeente (eigenaar van grond en opstal).


SOMOp de algemene buurtvergadering van 10 December 2012 maakte het bestuur van onze buurtvereniging toch een fout. De agenda was overvol, maar eigenlijk was dat niet voldoende reden om Jan Gullikers, de directeur van Basisschool de Reiger en de architect van bureau DiederenDirrix niet de gelegenheid te geven om de nieuwbouwplannen voor basisschool de Reiger te presenteren en toe te lichten. 
De school heeft al heel veel werk verzet; de concreet opererende bouwcommissie en haar voorzitter, directeur  Jan Gullikers heeft een intensieve periode achter de rug van doorlopende en vruchtbare samenspraak met de gemeente, andere belanghebbende instellingen (i.v.m. de uitbreiding naar een heuse spil-functie), de ouders, de medezeggenschapsraad, en zo verder. De architect heeft een voorlopig ontwerp (VO) dat de instemming van al die deelnemers in de bouwcommissie had, en daarover wilden zij graag de buurt informeren. nieuw PvE
Binnen de buurtvereniging bestond evenwel het idee dat wij als buurt op eigen wijze onze visie zouden moeten bespreken op het programma van eisen en wensen dat aan de planvorming meegegeven zou moeten worden. De buurt, fameus om de geslaagde acties "Redt de Reiger" en "Geef de Reiger een Spil-kans in huize Angela", de buurt is immers niet vertegenwoordigd in de bouwcommissie, de buurt is nooit gehoord maar wil wel graag een stem. Die school is immers ook van ons ...

 

terug naar boven


Basisschool De Reiger
mag eindelijk gaan verbouwen

Op 7 januari 2013 waren wij als buurt uitgenodigd om vanaf 20:00u in de school zelf een presentatie mee te maken door Jan Gullikers (schoolhoofd) en de architect (DiederenDirrix). We kregen niet ehelemaal bevredigend de gelegenheid om volop te diskussieren over wat er nu eigenlijk wel en niet zou moeten komen en ook over "smaak valt zeker nog wat door te twisten".
bouwplan_bg

BOUWPLANNEN, UITBREIDING SCHOOL EN
ONTWIKKELING SPIL-CENTRUM
(volg ontwikkelingen op de webpaina van bs-reigerlaan.nl)
- stand van zaken medio november 2012 -VO_DiederenDirrix

De basisschool Reigerlaan krijgt op afzienbare tijd een permanente uitbreiding (in plaats van de twee noodunits) en een nieuwe sportaccomomodatie, gekoppeld aan de realisatie van een SPIL-centrum.voorkant
SPIL staat voor: Spelen-Integreren-Leren, een concept waarbij basisschool, peuterspeel-zaal en kinderopvang (inclusief buitenschoolse opvang) in elkaars nabijheid gehuisvest zijn en nauw met elkaar samenwerken.
Er is een voorlopige ontwerp dat nog nader uitgewerkt moet worden tot een definitief ontwerp, maar waar de deelnemende SPIL-partners het wel over eens zijn. Het huidige ontwerp is ontwikkeld door architectenbureau Diederen-Dirrix in samen-werking met een bouwcommissie.
(voor een beeld van het Voorlopig Ontwerp, VO, klik op deze link of ga naar de webpagina van bs-reigerlaan.nl/nieuwbouw.shtml, tot onderaan scrollen...)

Samenstelling van de bouwcommissie:
- beide directieleden van de basisschool (Jan Gulikers en Lia van Baal);
- twee leerkrachten van school (Martijn van de Kerkhof en Marieke van Doorn);
- twee ouders van school (Tony Broer en Pieter van Warmerdam);
- een vertegenwoordiger van Korein Kinderplein (buitenschoolse opvang);
- een vertegenwoordiger van PeuterPlaza (peuterspeelzaal).

De bouwcommissie werd ondersteund door KDV Bouwmanagement, dat ook het gehele traject van ontwerp tot en met realisatie coördineert.
De huidige plannen betekenen o.a.:
- 6 nieuwe lokalen bijbouwen (in plaats van de lokalen in de huidige noodunits);
- nieuwe sportzaal met kleed- en was-ruimtes;
- centraal gelegen aula (multifunctionele ontvangst- en ontmoetingsruimte);
- huidige gymzaal wordt toneelzaal voor groepsvieringen en dans- en drama-activiteiten, vergaderruimte voor grote groepen (o.a. ouderavonden), ouder-avonden, e.d.;
- ict-lokaal op zolder wordt groepslokaal (met een uitbreiding);
- huidige toneelzolder wordt handvaardig-heidlokaal annex creatief centrum;
- lift in het gebouw;
- peuterspeelzaal en een ruimte voor buitenschoolse opvang komen in het gebouw van de voormalige kleuterschool (waar nu twee onderbouwgroepen zijn geplaatst);
- nieuwe personeelsruimte;
- huidige personeelsruimte wordt een groepslokaal en daarvoor uitgebreid (keuken erbij getrokken);
- nieuwe conciërgeruimte bij de hoofd-ingang aan de Reigerlaan (deel van het huidige lokaal van groep 5a);
- huidige lokaal van groep 5b wordt uitgebreid richting huidige lokaal groep 5a, zodat een groot lokaal ontstaat.
In de bouwplannen krijgen we grote groeps-lokalen van minimaal 60 m². Tevens komen in het hele gebouw de parallelgroepen naast elkaar te liggen.
Beide elementen komen voort uit onze onderwijsvisie waarbij we willen inzetten op onderwijs ín de groep (en niet kinderen laten ‘uitwaaieren’ over het hele gebouw met het risico dat de leerkracht het overzicht verliest).
Tevens vinden we het belangrijk dat kinderen en leerkrachten van parallelgroepen veel samen-werken.kleutergebouw

Ons onderwijsconcept is ook op andere onderdelen de leidraad geweest voor het ontwerpen van het gebouw. Voorbeeld: in onze missie staat dat we een breed vormingsaanbod willen bieden met naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen ook ruime aandacht voor o.a. kunstzinnige vorming en creativiteit. In dat kader komt er een aparte, grote ruimte voor vieringen, voorstellingen, drama en en dans, alsook een aparte ruimte voor handvaardigheid en beeldende vorming. Tevens is onze missie opgenomen dat we structuur heel belangrijk vinden. Dat aspect is duidelijk herkenbaar in het ontwerp van het nieuwe gebouw, dat logische lijnen en een zekere symmetrie bevat volgens een helder ordeningsprincipe.
Het ontwerpen was geen makkelijke opgave. Er moet een groot volume gebouwd worden (nl. 6 lokalen, een nieuwe sportzaal met toebehoren en ruimten voor peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang) en dát op een schoolterrein dat niet al te groot is en ook geen uitbreidingsmogelijkheden heeft. Verder is er een beperking in het budget: we krijgen een bepaald normbedrag van de gemeente – en voor basisonderwijs zijn die bedragen uitgeknepen – en daar zullen we het mee moeten doen.voordeur
Dat alles dwingt tot keuzes maken, zoeken naar slimme en creatieve oplossingen, waarbij we tevens oog willen houden voor stijl, esthetische vormgeving en uitstraling. Binnen de vermelde beperkende omstandigheden menen wij (architect en bouwcommissie) dat we een goed ontwerp hebben gerealiseerd. Mét de nodige pijnpunten en concessies, want geen enkel ontwerp is alleen maar ‘hosanna’.
We zijn er in elk geval zelf van overtuigd dat wat er nu ligt aan bouwplannen het optimale is wat we konden bereiken, gegeven de omstandigheden en specifieke situatie.
Het huidige ontwerp werd onlangs gepresenteerd aan het onderwijsteam, vervolgens aan de MR en afgelopen maandag aan de ouders. Maandag 10 december is er presentatie voor de buurt-vereniging van het Villapark, want ook de buurt-bewoners willen we graag informeren over en betrekken bij onze bouwplannen.

Er is echter nog veel te doen in dit kader. Het huidige, voorlopige ontwerp moet omgezet worden in een definitief ontwerp, we moeten ons dan gaan focussen op de inrichting van het gebouw en ook de speelplaats moet ontworpen worden. Tevens dienen we ons te gaan beraden op de verkeerssituatie rondom de school, inclu-sief het parkeren. Verder moeten we de verhuizing regelen voor de periode dat er gebouwd wordt. Waar we komen te zitten is binnenkort onderwerp van gesprek in het overleg met de gemeente.
Maar duidelijk mag zijn dat we tijdens de bouw/verbouwing met de leerlingen tijdelijk naar een andere huisvesting moeten aan.
Kortom: nog een lange weg te gaan ! Maar wel een weg die perspectief biedt, die ons inspireert en energie geeft. Het perspectief is nl. een fantastisch vernieuwd en uitgebreid schoolgebouw binnen een SPIL-centrum.


De planning is dat we dit schooljaar in het huidige gebouw blijven en dat we de periode tot einde schooljaar (tot augustus 2013) gebruiken voor met name:
- het aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen,
- het selecteren van de aannemer,
- het voorbereiden van de bouw,
- het ontwerpen van de speelplaats.

In het volgende schooljaar wordt dan gestart met de bouw, c.q. verbouwing en de verwachting is dat daarvoor zeker 10 maanden nodig zijn.
We zullen alles op alles zetten om vlak voor het einde van het schooljaar 2013-2014 terug te komen in het dan nieuwe SPIL-centrum, zodat de groep 8 van dat moment ook nog kan werken in de nieuwe huisvesting.
Bij de start van het schooljaar 2014-2015 zitten we dan definitief in het nieuwe gebouw. Ambitieus ?...
Zeker, maar zonder ambities komen we nergens.
Gaat ons dit alles lukken, dan kunnen we het 100-jarig bestaan van de basisschool Reigerlaan (in 2014-2015 !) vieren in een vernieuwd gebouw. Een gebouw dat dan voor een groot deel bestaat uit het monumentale pand aan de Reigerlaan, gekoppeld aan een moderne aanbouw. Dat gebouw staat dan symbool voor wat we willen zijn: een school met een rijke historie, gegrondvest op een sterk verleden, degelijk en met kwaliteit, gekoppeld aan een blik die gericht is op het hier en nu, maar vooral op de toekomst.

Eindhoven, 22 november 2012 Jan Gulikers, directeur.

terug naar boven


schets Basisschool de Reiger

Hieronder een artikel uit 3T-magazine
juni 2012 - Rose Smith

Het gaat goed met de basisschool aan de Reigerlaan. Maar met haar ruim 450 leerlingen kampt de school met plaatsgebrek.
Ooit was onzeker of de school behouden zou blijven voor onze buurt. De buurt kwam in opstand. Hoe gaat het nu? In gesprek met directeur Jan Gulikers over de school waaraan hij zijn hart heeft verpand.
'Stabiel' is de eerste reactie van Jan Gulikers op de vraag hoe de school ervoor staat.
Waar andere scholen kampen met een teruglopend leerlingenaantal, is dat aantal bij de Reigerlaan
al jaren stabiel. Voor bepaalde leerjaren bestaan zelfs wachtlijsten. Verder groeien kan en wil de school ook niet. De huidige omvang is prima en biedt heel veel voordelen en mogelijkheden
Ook in de dagelijkse gang van zaken is er stabiliteit.
'Incidenten zoals die op andere scholen wel eens voorkomen zie je bij ons eigenlijk nauwelijks'
aldus Gulikers. 'Het komt sporadisch voor dat mensen over de schreef gaan, maar de grenzen zijn helder: wangedrag wordt niet getolereerd .'
Wij-gevoel
Er wordt dan ook geïnvesteerd in een goede sfeer, in een wij -gevoel. Maar hoe maak je een
verzameling individuen tot een gemeenschap? Jan Gulikers heeft daar zo zijn ideeën over.
'Soms zit het in kleine dingen, zoals de poster met foto's van alle kinderen en medewerkers.
Strategisch opgehangen, bijna iedereen ziet die elke dag. Kinderen zien zichzelf letterlijk terug
als een onderdeel van een groter geheel.' Maar ook samen het schoollied zingen schept een
band.
De leerlingenpopulatie is in de loop van de tijd veranderd. Dat de Reigerlaan een 'elitaire, witte,
vooral cognitief gerichte school zou zijn metlouter rijkeluiskinderen van hoogopgeleide ouders' noemt hij een misplaatst beeld dat bij sommigen hardnekkig blijft bestaan. Hijzelf ziet de huidige leerlingen populatie als pluriform en behoorlijk multicultureel, een situatie waarin iedereen van elkaar kan leren en die ook goed past bij de samenleving anno 2012.
Ambitie
Jan Gulikers is ambitieus. Of, zoals hij het stelt: idealistisch, maar ook realistisch.
Hoe hij wil dat kinderen na acht jaar de school verlaten? 'Als rechtschapen mensen, met oog voor anderen. Mensen met ruggengraat, die niet klakkeloos in de maalstroom meegaan. Met voldoende bagage om zich staande te houden in het vervolgonderwijs en voor een ander iets te betekenen.'
VlottrekkenJan Gulikers directeur de Reiger
In januari 2008 trad Jan Gulikers als nieuwe directeur van de school aan. Het Saltobestuur (overkoepelend schoolbestuur, red.) gaf hem bij indiensttreding een aantal opdrachten mee.
Eén daarvan was het vlottrekken van het huisvestingsvraagstuk.
Dat er iets moest gebeuren was al lang duidelijk. De school kampte met ernstig ruimtegebrek. Maar over de hamvraag was voorheen zelfs bij de direct betrokkenen geen overeenstemming: renoveren en uitbreiden op de Reigerlaan of nieuwbouw elders?
Buurtbewoners richtten Stichting Behoud de Reiger op [zie kader] om de school voor onze buurt te behouden.
Men belandde in een impasse. In afwachting van een definitieve oplossing voor het ruimtegebrek werden ruim tien jaar geleden zes noodlokalen geplaatst. Ze staan er nog. De impasse omtrent de huisvesting duurde voort tot in 2008 alle partijen weer rond de tafel gingèn. Jan Gulikers' eerste prioriteit: intern alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Dat lukte.
Eenieder keek weer met een frisse blik naar de mogelijkheden van het monumentale pand. Voor Stichting Behoud de Reiger een belangrijk moment. Symbolisch boden ze de school een ingelijste actieposter aan. Hun werk zat erop.
Volkomen verliefd
Waarom per se blijven op de Reigerlaan? Jan Gulikers geeft het meteen toe. Binnen twee weken was hij als nieuwbakken directeur volkomen verliefd op het pand aan de Reigerlaan.
Toch zijn het niet slechts nostalgische gevoelens waarom hij de school op de huidige lokatie wil behouden. 'Het pand biedt prima mogelijkheden voor eigentijds onderwijs: de lokalen zijn naar huidige maatstaven ruim bemeten.
Ook zijn de lokalen bijna allemaal paarsgewijs gekoppeld; ideaal voor ons systeem met parallelgroepen.'
De lokatie an sich ziet hij ook als een van de succesfactoren van de school. Dat veel buurtbewoners de school een warm hart
toedragen doet hem veel.
Groen licht
Na vergeefse plannen voor uitbreiding in voormalig Huize Angela werd in 2011 eindelijk het groene licht gegeven voor uitbreiding van de school op de huidige lokatie. Er komt een aanbouwen het huidige pand wordt grondig gerenoveerd.
De school wordt tevens SPIL-centrum (Spelen-Integreren-Leren, red.) Daarom worden niet alleen 6 à 7 lokalen en een sportzaal gerealiseerd, maar ook ruimte voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal.
Het programma van eisen ligt er. Tot stand gekomen met hulp van een bouwcommissie, waarin zowel directie, personeel en ouders als Korein en de peuterspeelzaal zijn vertegenwoordigd.
In april volgde de keuze voor een architect. Een concreet ontwerp laat dan ook nog even op zich wachten. Wel is duidelijk dat
de aanbouw een contrasterende architectuur zal kennen.
De start van de bouwwerkzaamheden wordt verwacht in april 2013, zodat in 2014 het honderdjarig jubileum kan worden gevierd in het vernieuwde pand.
Schuifuimte
Maar waar blijven de leerlingen tijdens de bouwperiode? Dat is nog even de vraag. Het oude schoolgebouw De Laak aan de Tongelresestraat lijkt ideaal maar is wat Jan Gulikers betreft geen optie. Het pand is cruciaal in het burgerinitiatief om seniorenwoningen te realiseren voor ouderen uit Tongelre binnen de ring. De school wil dit initiatief niet in de wielen rijden, maar juist ondersteunen. AI jaren maken de initiatiefnemers zich sterk voor senioren-huisvesting in onze eigen wijk. Het
pand gebruiken als schuifruimte voor de school zou die plannen ernstig vertragen: een slechte zaak voor de Tongelrese gemeenschap. Niet doen dus.
Het weerspiegelt mooi wat Jan Gulikers zijn leerlingen wil meegeven: wees onafhankelijk en heb oog voor anderen.

terug naar boven


 


Een in 2009 gehouden enquete onder de buurtbewoners onderstreept nog eens extra hoe hartgrondig onze buurt gehecht is aan haar Basisschool aan de Reigerlaan.

Enquête Basisschool Reigerlaan (oktober - november 2009)

Waarom dit onderzoek

De Basisschool Reigerlaan te Eindhoven heeft het initiatief tot deze enquête genomen om te weten te komen hoe de bevolking van het voedingsgebied van de school, de buurten Lakerlopen en Villapark binnen de Ring, staat tegenover de school en eventuele vestiging van een zgn. Spilcentrum, en tegenover het idee van de gemeente Eindhoven in de nabijheid van de school een zgn. zorghotel voor hulpbehoevende dak- en thuislozen te vestigen. 

 

Opzet enquête

Er zijn 2322 formulieren verdeeld in beide buurten en onder ouders van kinderen van Basisschool Reigerlaan die buiten het voedingsgebied wonen. De vragen zijn geformuleerd door ouders en de schooldirecteur. De papieren enquête is huis aan huis bezorgd ; de vragenformulieren konden worden ingeleverd bij twee winkels in Lakerlopen, bij de school in Villapark of worden ingevuld via internet. Er kwamen 502 antwoorden terug en dat is 22%.

 

Respons

grafiekje enquete   Waar woont u?
22% Lakerlopen
70% Villapark
6% Tongelre buiten de Ring
1% Centrum
0% Stratum
0% Woensel
100%  

 

Conclusie van de enquête

Een overgrote meerderheid van de respondenten wil de school op haar huidige locatie handhaven.  De plek in de verkeersluwe woonwijk  heeft de overtuigende voorkeur.  Daarnaast vindt een grote meerderheid dat huize Angela de voorkeur heeft als SPIL centrum  boven het gebouw de Laak. Tenslotte vinden meeste respondenten de plaatsing van een zorghotel zo vlak bij de school onverantwoord. Opmerkelijk is dat de meerderheid van de respondenten geen kinderen op de basisschool heeft.