NEOS bedankt ons voor onze gastvrijheid, het gaat goed met de opvang van zieke daklozen in voormalig Huize Angela aan de Kwartelstraat. NEOS zette ons in de bloemetjes!
dankjewel_tulpen terug naar boven

Bomenkap:
De onverwachte kap van bomen achter huize Angela is vrijwel afgehandeld, Trudo moet nog de betaalbewijzen aanleveren aan TGE en in het compensatiefonds bomen geld storten.
Dat is overeengekomen met de gemeente en Trefpunt oren Eindhoven.
Ik schreef er en stukje over voor de website van de Stichting Stadsbomen Eindhoven.
(lees bericht op pagina "andere Zaken" tabblad "Bomen in ons Villapark")
Gegroet, Liesbeth Mijs

terug naar boven


 

Documenten van de meeting van 26 Februari 2010 (presentaties etc.)


onze eigen Luther (archief berichtgeving in ED - klik plaatje voor ophalen van de archief-ED.pdf)

Leefbaar Ehv: Heroverweging Huize Angela
(tbv komende Raadsvergadering)

GroenLinks: standpunt maatschappelijke opvang in Huize Angela
(commitment met en verhelderende toelichting op politieke besluitvorming tot op heden, 2 Maart 2010)

Verslag vergadering in de Effenaar
Oktober 2009

Download van het verslag van de vergadering in de Effenaar, in Oktober 2009 over het conflict tussen wat de gemeente wil met Huize Abgela en hoe dat conflicteert met haar eigen beleid en de wens van de buurt om Huize Angela te gebruiken voor de Spilfunctie van de basisschool aan de Reigerlaan.

 

 

sketchup-view 3Dmodel Spilcentrum

2009: Buurtinitiatief ten behoeve van een SPIL-centrum in huize Angela

Vlak voor de zomervakantie is het idee ontstaan om de broodnodige uitbreiding van de basisschool aan de Reigerlaan te realiseren in huize Angela. Velen van u zullen huize Angela in de Kwartelstraat nog wel kennen als een dependance van de Grote Beek. Sinds enige jaren zijn echter de laatste bewoners vertrokken en staat het pand leeg. De schoolleiding is er al eens wezen kijken en ziet dit pand als de ideale locatie om er een SPIL-centrum te vestigen.

Om dit idee op de politieke agenda te krijgen en daarmee wat meer publieke aandacht, is daarop door een aantal buurtbewoners een burgerinitiatief genomen. Dit houdt in dat men als inwoner van Eindhoven bij de gemeenteraad een voorstel kan indienen mits hier voldoende mede-inwoners van Eindhoven achter staan. Dit laatste kan men bereiken door een handtekeningenactie te starten. En zo werden er binnen nog geen vijf dagen meer dan 750 handtekeningen opgehaald bij buurtbewoners en ouders van leerlingen. Dat was een overweldigend succes aangezien de ondergrens op niet minder dan 250 handtekeningen was gesteld!

In de rechterkolom staat de samenvatting van de toelichting zoals deze door initiatiefnemer Bert Knegtering is gegeven tijdens de gemeenteraads-vergadering van afgelopen 21 juli

Toelichting bij het ingediende burgerinitiatief

Geacht college van B&W en raadsleden,

De Saltobasisschool is een school met ca. 440 leerlingen, een aantal dat de komende jaren mogelijk nog zal groeien. De school is gehuisvest in een monumen-taal, karakteristiek gebouw, dat nul 95 jaar oud is en volgens schoolbestuur en leiding nog steeds volop mogelijkheden biedt tot kwalitatief goed en eigentijds onderwijs.
De school heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd en is van een overwegend 'witte school' geevolueerd in een school met een gemengde leerlingen-populatie, waar momenteel ca. 1 op de 4 leerlingen een allochtone afkomst heeft. Daarmee heeft de school een sterk mult-icultureel karakter gekregen en vormt het een goede afspiegeling van onze pluriforme samenleving. Een mooi voorbeeld van een goedlopende gemengde school.
Echter; zoals bekend, kampt de school al jaren met een steeds groter wordend ruimtegebrek. Zes noodlokalen staan al meer dan 7 jaar op het schoolplein, terwijl het beleid van de gemeente is dat dergelijke noodvoorzieningen bij basisscholen niet langer dan 5 jaar zullen staan.
Dagelijks worden rond de 70 kinderen met taxibusjes naar een andere wijk vervoerd ten behoeve van de buitenschoolse opvang.
Het beleid van de gemeente, alsook van het Saltobestuur, is erop gericht om basisscholen om te vormen tot spilcentra, waarbij instellingen als kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en mogelijk andere organisaties op het gebied van educatie en jeugdzorg een plaats krijgen. In een dergelijk spilcentrum zijn de voorwaarden aanwezig om te komen tot intensieve samenwerking en afstemming tussen de deelnemende partners, dat in het belang van de ontwikkeling van kinderen.
Maar helaas is de ruimte op het huidige schoolterrein te beperkt om hier een spilcentrum in zijn gehele omvang - dus basisschool met aile genoemde functies te realiseren. Aile geledingen binnen de school, te weten schoolbestuur, schoolleiding, onderwijspersoneel, medezeggenschapsraad en oudercommissie, hebben zich unaniem uitgesproken om per se te willen blijven op hun huidige plek en zijn zeer gehecht aan het monumentale schoolgebouw. Die nadrukkelijke wens wordt ook gedeeld door zeer veel Buurtbewoners en ouders van de leerlingen, die eveneens ten zeerste wensen dat de school in haar huidige gebouw en op de huidige locatie blijft bestaan. Een bewijs daarvan is de Stichting 'Behoud de Reiger', waarin buurtbewoners zich verenigd hebben.

De perfecte oplossing om het ruimteprobleem op te lossen lijkt het nabijgelegen 'Huize Angela' in de Kwartelstraat. Dit gebouw staat al jaren leeg, biedt meer dan voldoende ruimte voor de genoemde voorzieningen en heeft een perfecte ligging ten opzichte van de school: op loopafstand (150m) in een rustige omgeving, waarmee een voor kinderen veilige, ik herhaa,l veilige loopafstand aanwezig is, die zeker de iets oudere kinderen zelfstandig kunnen afleggen.
Het de gemeente voor ogen staande alternatief, het gebouw van De Laak, gelegen aan de zeer drukke Tongelresestraat, biedt deze veiligheid voor kinderen absoluut niet. Alle betrokkenen van de school die momenteel in het overleg om een spilcentrum te vormen participeren, staan positief tegenover de mogelijkheid om dit in 'Huize Angela' te realiseren. Concreet zou dat betekenen: de basisschool in het gebouw aan de Reigerlaan, en kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en eventuele andere activiteiten van de school in het gebouw 'Huize Angela'. Het bijzondere en unieke van dit initiatief, is dat het een zeer breed draagvlak geniet: van de ouders van leerlingen (ca. 190 handtekeningen), schoolleiding en Saltobestuur, onderwijsteam en medezeggenschaps-raad, de omwonenden, de vele buurtbewoners (ca. 550 handtekeningen), Buurtvereniging Villapark, de Stichting 'Behoud de Reiger' en de vele overige inwoners van Eindhoven. Wij vragen u dan ook nadrukkelijk om aan ons voorstel tegemoet te komen en mee te werken om Huize Angela geschikt te maken voor het realiseren van een spilcentrum.


 

 

 

 

Convenant Zorghotel getekend
Vrijdag 29 april 2012 is in het AG het beheerconvenant ondertekend voor de verpleegafdeling voor dak- en thuislozen in voormalig Huize Angela. Zoals in de nieuwsbrief staat vermeld is het doel van het convenant een veilige, beheersbare en leefbare zorgvoorziening en omgevingte waarborgen. Daarmee is ieders belang gediend, zowel van de cliënten, het verplegend personeel als de omgeving met haar bewoners. De ondertekenaars van de beheergroep, de gemeente, NEOS, Trudo, de politie, de buurtvereniging en drie buurtbewoners, zien er op toe dat iedere partij zich houdt aan de afspraken in het convenant.
Wie meer wil weten over de verbouwing van Huize Angela tot Zorghotel en hoe het de gemeente vergaat met vergelijkbare plannen: klik opeindhoven.nl/dakloos

Juli 2011
Hallo allemaal,
Zoals aangekondigd is er een artikel in GE geplaatst over de gemeentelijke klachten-regeling.
In de ondertekende beheerplannen voor Hoog-straat, Kwartelstraat en Boschdijk is vastgelegd dat 'klachthouders' op de gemeente kunnen terugvallen als achtereenvolgens de direct verantwoordelijke partijen (politie, Neos, Novadic-Kentron) én de beheergroep onvoldoende op een klacht reageren.
Met vriendelijke groet, Ellen Kunz

terug naar bovenHuize Angela 1966-1991


Een terugblik na veertig jaar - 2004 door G.J. Zwanikken
Lees zijn verhaal.
tekeningen vm Huize Angela

verslagen Overleg Zorghotel (Angela):
5 juli 2010

van: Trudo (Mart van Cleef)
aan:
Beheergroep buurtbewoners rondom Huize Angela, Zorghotel
datum:
September 16, 2010 11:09 AM
onderwerp:
Nieuwsbrief Voortgang werkzaamheden Kwartelstraat 3

Geachte deelnemers in de beheergroep,

Begin augustus hebben wij u laten weten dat wij in het pand Kwartelstraat 3 asbest hebben aangetroffen. In de vakantie periode hebben wij dit uitvoerig onderzocht. Tijdens het onderzoek hebben we asbestkoord gevonden dat om de waterleiding is gewikkeld.
We hebben nu een plan van aanpak uitgewerkt en gaan alle asbest uit het pand verwijderen. Om dat op een zorgvuldige manier te doen kost even tijd. We gaan het asbest stap voor stap verwijderen. Daarbij zullen we het pand van binnen per ruimte eerst afplakken met plastic zodat er geen stof naar buiten kan. We verwachten dat eind oktober alle asbest is verwijderd.
Daarna, eind oktober, starten we met de uitvoering van de verbouwingswerkzaamheden aan het pand om er een Zorghotel van te maken. Een bouwvergunning voor die werkzaamheden hebben wij onlangs ontvangen. Deze verbouwingswerkzaamheden zullen ruim een half jaar duren.
Zoals besproken op de beheergroep zou ik nagaan waarom er busjes van de aannemer op straat waren geparkeerd. De reden was dat er een container op de oprit stond die niet verder de tuin ik kon. De vrachtwagen voor deze containers kan niet verder indraaien. Op dat moment kunnen busjes niet in de tuin parkeren. Incidenteel zijn deze containers nodig, ze zullen er dan nooit lang staan. Inmiddels is die container weg en staan de busjes weer achterom geparkeerd.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen we overlast zo veel als mogelijk proberen te voorkomen. Zo hebben we met de aannemer afgesproken dat deze zijn materialen en busjes zoveel mogelijk in de tuin stalt.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Bijzondere Klanten van Trudo, telefoon 040-2327760. De afdeling Bijzondere Klanten is bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.30 uur.
De omwonenden van het pand krijgen morgen eveneens een korte nieuwbrief met bovenstaande informatie.

Met vriendelijke groet
ir. Mart van Cleef
Projectmanager Vastgoed Trudo

T 040 - 2359853 mvcleef@trudo.nl
Bezoekadres: Klokgebouw 40 5617 AA Eindhoven
Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhovenfilmpje van het ED na het besluit van BenW - 10 Maart 2010

idee van een handig Spilpad

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bovenstaand filmpje geeft een inkijkje in de grote 3D-kaart van onze wijk. Deze kaart is nog volop in ontwikkeling, maar basisschool De Reiger en Huize Angela zijn redelijk uitgewerkt.


Klik plaatje (rechts) voor vergroting

 

 

 

 

"alinea" id "standaard" Goes Here