Jan Welvaarts
Jan Welvaarts
janwelvaarts@gmail.com
Tongelresestraat 99
+31 6 5584 7399

Voor wie verhinderd was: klik op het schetsje om de presentatie van Jan Welvaarts door te bladeren. agenda verkeer

Wergroep verkeer
Doelstellingen
1. Het doel op langere termijn is om het doorgaande verkeer door het Villapark te verminderen of zelfs te voorkomen.
De status van de wijk is die van een woonwijk, waarbij de maximale snelheid 30 km/uur is met alle daarbij horende voorzieningen.
2. Acties starten om op kortere termijn de grootste knelpunten te signaleren en op te lossen.     Daarbij is het doel op langere termijn de leidraad. Bij deze acties zijn de bewoners, gemeente en politie betrokken.
3. Draagvlak zoeken bij de leden van de buurtvereniging en bewoners.

Middelen
- Overleg
- Wijkverkeersplan
- Gemeentelijke nota parkeerbeleid Bijv.
- Verkeersschouwronde
- Schouwronde beheer openbaar gebied
- Straatspeeldag
- Melden verkeersgevaarlijke situaties

 

Actualiteit:
Lees de nota "Eindhoven Op Weg"Ehv op Weg
Meer informatie op de website van de gemeente


02 april 2013
Betaald parkeren?

geen betaald parkeren

De bewoners van de Lakerstraat hebben aandacht gevraagd voor de parkeer-overlast.
Deze overlast wordt voor-namelijk veroorzaakt door niet buurtbewoners die een bezoek brengen en/of werken in het stadscentrum of de directe omgeving. Uit een handtekeningactie blijkt dat een merendeel van de bewoners in deze straat interesse heeft in het invoeren van belanghebbende parkeren. Hierbij wordt betaald parkeren ingevoerd met een regeling voor bewoners en onder-nemèrs.
Op www.eindhoven.nl
bij het onderwerp verkeer en vervoer - parkeren kunt u meer vinden hierover.
Naar aanleiding van de handtekening lijst organiseren we twee informatieavonden.
Daarbij wi11en we ook naar de omliggende straten kijken.
Wij nodigen u van harte uit voor een van deze avonden.Tijdens de avond informeren medewerkers van de gemeente u over alle aspecten van een eventueel in te voeren
parkeerregeling. Ook beant-woorden zij graag uw vragen.

De informatieavonden vonden in 2013 plaats op donderdag 18 april voor de straten rondom de Lakerstraat en op donderdag 25 april voor die rondom de Merellaan in het kerkgebouw,
Dommelhoefstraat 1a
.
Na de avond heeft de gemeente een enquête verspreid onder de bewoners van de straten. Hierin kon u aangeven voor of tegen een dergelijke regeling te zijn in uw
straat. Pas bij voldoende draagvlak in de straat voert de gemeente de regeling in.

06 december 2012

24-9-2010 Brief aan de leden van de Commissie “Wonen en Vastgoed”

In de vergadering van de Raadscommissie Wonen en Ruimte van 24 november 2009 heeft wethouder Fiers toegezegd een nadere toelichting op te stellen ten aanzien van de ontwikkelingsvisie Kanaalzone. De discussie in de commissievergadering spitste zich vooral toe op de verkeerssituatie in en rond De Kade, en daarnaast werd de visie niet concreet genoeg bevonden. Voor behandeling van de visie zou eerst het effect op de verkeerscirculatie in het gebied duidelijk moeten zijn.

Middels de brief “Visie Kanaalzone” (GBO/SDT/NR.10UIT16097, d.d. 7-9-10) ontvingen wij de toegezegde “nadere toelichting”. In onderling overleg hebben wij als bewonersorganisaties van het Villapark, Cingelshouck en Iriswijk deze toelichting besproken. Voor verdere afstemming met SWHL, bs. Reigerlaan en het Augistinianum ontbrak de tijd vanwege het late tijdstip waarop we de informatie ontvingen. Door tijdgebrek is ook deze reactie (namens de bewonersorganisaties van Cingelshouck, Iriswijk en Villapark) niet in de definitieve versie besproken zodat eventueel later aanvullingen zullen volgen.

Ons belangrijkste bezwaar was dat de visie op de Kanaalzone zoals die vorig jaar is behandeld, de mogelijkheid blokkeert, om het sluipverkeer door onze woonwijken te verplaatsen naar de kanaalzone zoals dat in 1999 door de gemeenteraad was besloten.

In de nadere toelichting die wij recent ontvingen, wordt bevestigd dat routes door onze woonwijken die daar niet voor bedoeld zijn, worden gebruikt als invalsroute (“sluiproutes”). De onderbouwing dat de visie desondanks ongewijzigd kan worden behandeld bestaat uit de volgende constatering:
“De ontwikkelingsvisie Kanaalzone legt nauwelijks extra verkeersdruk op de omliggende wijken,…”.

Dit is de wereld op zijn kop. De kanaalzone werd in 1999 aangewezen als invalsroute voor het centrum om de woonwijken te ontlasten. Dit besluit heeft in 2009 nog niet geleid tot herinrichting van de Kanaalzone zodat het sluipverkeer alleen maar is toegenomen. Omdat het verkeer nog steeds (zelfs in nog grotere mate) door de woonwijken rijdt, zal het terugdraaien van het besluit uit 1999 (zoals in de toelichting wordt geconcludeerd) niet tot veel meer sluipverkeer door de woonwijken leiden.

Maar het doel was dan ook terugdringen van het sluipverkeer!!!!
Ergo het besluit uit 1999 wordt terug-gedraaid omdat het nog niet is uitgevoerd!

Onze bezwaren van vorig jaar zijn dan ook onveranderd:

* De visie blokkeert oplossing van het sluipverkeer door onze wijken omdat de combinatie van 2 richting fietspad, recreëren, parkeren voor bedrijven, erftoegang voor vrachtwagens en een invalsroute voor het centrum niet op de Kanaaldijk-zuid past. De beschreven alternatieven bieden geen oplossing en veroorzaken nieuwe problemen.
* Met deze visie is er de komende decennia geen uitzicht meer op oplossen van de verkeersoverlast; geluid (100x boven de norm), fijnstof?, vele kleine (en soms grote) ongevallen, barrières voor kinderen en daarmee sociale barrières (tussen Villapark en Lakerlopen en tussen Iriswijk en Cingelshouck), ruimtegebrek bij winkelcentrum Haagdijk, ….
* Een fietspad over het industrieterrein is sociaal onveilig. Als het fietspad langs het kanaal moet lopen dan is de Kanaaldijk-noord een beter alternatief.
* De visie suggereert dat de invalsroute over de Dirk Boutslaan moet lopen, een weg waarlangs een groot deel van de ca. 1000 leerlingen van het Augustinianum dagelijks naar en van school fietsen.
* De visie is vaag, er is sprake van een watertuin, maar ook van vrachtverkeer. Foto’s suggereren waterlelies, maar er moet ook geroeid kunnen worden. Het industrieterrein moet integreren met de woonwijken, maar in de praktijk komen alle werknemers er van ver (zie parkeerproblemen). Het kanaal is er voor vissers, maar dan wel met brom(fietsers) en vrachtwagens in de nek. Er moet een twee richting fietspad op de Kanaaldijk zuid komen, maar de bedrijven met hun vrachtwagens en beslag op parkeerruimte op de openbare weg blijven…..


De bewonersorganisaties van alle woonwijken rond het kanaal hebben bezwaren, de bedrijven van de Kade hebben ingesproken tegen de visie en uit mondelinge contacten met fietsersbond maken wij op dat zij geen groot verschil zien tussen een fietspad langs de Kanaaldijk-zuid of de Kanaaldijk-noord.

Op grond waarvan kan de raad dan besluiten deze visie toch door te zetten?

Tenslotte nog een aantal opmerkingen t.a.v. de toelichting:

1. In de brief bij de toelichting wordt gesteld dat de door de raad gevraagde informatie m.b.t. het effect op verkeer, niet wordt gegeven:
“Belangrijk vraagstuk voor B&W was: stellen we de visie vast op het moment dat de verkeerscirculatie volledig helder is (..), of niet? Er is voor gekozen hier niet op te wachten….”
Dit terwijl de raad vroeg om helderheid t.a.v. de effecten op de verkeerscirculatie…

2. In de toelichting worden twee alternatieven uitgewerkt. Het meest voor de hand liggende alternatief, een fietspad over de kanaaldijk noord ontbreekt echter. Dit terwijl dat fietspad al voor een groot gedeelte aanwezig is en oversteken van het kanaal tenminste zo veilig is als evenwijdig aan het kanaal het vrachtverkeer kruisen.

3. De toelichting maakt de visie verder niet concreter. Het uitgangspunt lijkt dat er koste wat kost een twee richting fietspad op de kanaaldijk zuid moet komen (erg concreet). De overige tekst is vaag en lijkt geen concreet doel te dienen.

4. In de conclusies wordt gesteld het opstellen van een verkeerscirculatieplan voor Tongelre is opgenomen. Dat beslaat echter slechts één zijde van het kanaal. Iriswijk en Cingelshouck zijn onderdeel van Stratum. Ook dat verkeerscirculatieplan zal dus niet de vereiste helderheid t.a.v. de verkeerscirculatie verschaffen.

met vriendelijke groet,
Jan Welvaarts
werkgroep verkeer, buurtvereniging Villapark
mede namens:
Bew. org. st. Irisbuurt
Bew. ver. Cingelshouck

28-5-2009: In 2007 en 2008 hebben we vanuit de verkeerscommissie van de buurtvereniging verschillende gesprekken gehad met de wethouder van Merrienboer van de gemeente Eindhoven.
In het deze gesprekken leek het erop dat met de wethouder een serieuze analyse van de verkeerssituatie in de wijk zou kunnen gemaakt met daarna een plan van aanpak.
Om de situatie in de wijk duidelijk te krijgen werd besloten tot een verkeersonderzoek met tellingen van het aantal verkeersbewegingen (kentekenonderzoek) en ook verschillende snelheidsmetingen. De resultaten van het onderzoek in opdracht van de gemeente Eindhoven kunt u hier vinden.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er veel en veel te hard in de wijk wordt gereden en dat er ook veel sluipverkeer is. De wethouder veegde dit alles van tafel met het argument dat in de meeste straten minder dan 5000 auto bewegingen per etmaal waren. Hierbij volkomend voorbijgaand aan het het feit dat in een grotendeels 30 km/uur gebied autos zelfs harder dan 100 km/uur reden. Vanuit de buurtvereniging zijn we het met deze zienswijze natuurlijk geheel niet eens.
Onze analyse van het kenteken- en snelheidsonderzoek van de gemeente kunt u hier vinden.
Daarnaast hebben we hierover ook nog een brief (bijlagen snelle oplossingen, bezwaar geluid , geluid) gestuurd naar de wethouder. Tot op heden hebben we van deze wethouder hierop geen enkele reactie ontvangen. Ook hebben we een brief gestuurd naar alle politieke partijen in Eindhoven. Geen enkele partij heeft gereageerd.

Archief:

(Lijstje aanklikbaar)


Woensdag 11 december 2013 zaten we met een delegatie van de werkgroep Picuskade/NRE- in vergadering bijeen met de plannenmakers van Wooninc. en de gemeente over de bouwplannen op de Picuskade, rondom het DAF-museum. Een van de belangrijkste documenten in die voorlichtingsbijeenkomst (de tweede, sinds juni vorig jaar, 2012) was een rapportage over de effecten van alle plannen op de parkeer-effecten en de toename in verkeersbewegingen langs de randen van en binnen onze wijk. Moeten we dat rapport nou op de subpagina Verkeer of juist op die van Picuskade/NRE-terrein publiceren?
Allez, nog even uitstellen: de deskundige ambtenaar Rudy Stevens moet eerst zijn powerpointpresentatie nog toesturen... Als die binnen is zetten we die gewoon hier neer, op de home-page.

Workshop Eindhoven op weg
(klik op titel om het verslag te lezen)
Op 19 november 2013 was onze buurt actief aan de gang in buurthuis De Ronde aan de Tongelresestraat. Zo'n 35 mensen gaven acte de presence, andere mensen waren verhinderd maar hadden wel een reactie ingeleverd bij uw webmeester en/of Jan Welvaarts. Op de agenda stond de opdracht om in kleine workshops en plenair debat gezamenlijk te zoeken naar een goede vertaling van en aanvulling op de nota van de gemeente voor onze wijk (inclusief Lakerlopen).

plenair1

Jan legt uit
Jan legt uit
plenair1
werkgroepjes
werkgroepjes
plenair2
plenair2


Schets ideeen

Download de tekening hierboven en Schets uw ideeen ter discussie in de werkgroep Verkeer. Jan Welvaarts mag gebeld worden - u ziet zijn foto en telefoonnumer plus e-adres linksboven op deze pagina. terug naar boven

onderlegger_schets_verkeersplan

Gemeente gaat doorgaand verkeer beperken

Goed nieuws! De gemeente gaat zich druk maken over het doorgaande verkeer binnen de Ring waar ook wij in onze buurt dagelijks mee worden geconfronteerd. Zoals wethouder Joost Helms ons tijdens een gezamenlijk bezoek met enkele andere buurtverenigingen al aankondigde is de gemeente bezig een “strategische mobiliteitsagenda” voor de periode 2012-2025 uit te werken. Daarbij ligt veel nadruk op het beperken van het doorgaand verkeer binnen de Ring.
Maandag 28-11-2011 zijn de  bewonersverenigingen van buurten binnen de Ring geïnformeerd op het stadhuis. Door ambtenaren van de gemeente zijn drie concepten gepresenteerd waarop door bewoners kon worden gereageerd:

Al met al werd richting het einde van de avond duidelijk dat de gemeente maar twee doelen heeft:
 • Creëren van ruimte voor een groter busstation, en
 • Verminderen van het verkeer op de binnenring om het centrum om zo de luchtvervuiling daar te verminderen, zodat weer meer gebouwd mag worden waar wij  hier de overlast van zullen ondervinden.
 • Het verminderen van verkeersoverlast in de woonwijken heeft voor de gemeente kennelijk geen prioriteit.

  ehv_verkeersplan_bdrHet principe van knippen van het gebied binnen de Ring kan wel degelijk heel positief uitwerken op het leefklimaat van de woonwijken in dat gebied en dus ook voor onze buurt. Samen met een aantal andere buurtverenigingen hebben we anderhalf jaar geleden enkele ideeën gebaseerd op “knippen” van Eindhoven binnen de Ring uitgewerkt en voorgelegd aan wethouder Joost Helms. Hieronder is zo’n idee weergegeven.  Door gebruik te maken van natuurlijke barrières is de lokale impact en daarmee de benodigde investering beperkt. Voor de gemeente gaat een dergelijke oplossing kennelijk veel te ver.

  Figuur: Voorbeeld van een mogelijkheid om doorgaand verkeer binnen de Ring effectief te beperken door gebruik te maken van natuurlijke scheidingen en busbanen.

  Overtuig de politiek! Het doel van “beperken van doorgaand verkeer” mag en hoeft niet te worden beperkt tot creëren van ruimte voor een busstation en “vervuilingsruimte” om in het centrum te mogen blijven bouwen.
  Jan Welvaarts

  terug naar boven

  Kruispunt over de Tongeresestraat,
  bij De Ronde: veilger oversteken!

  kruispunt_Tongelresestraat
  Alles was op 18 november 2013 klaar. Bedankt.

   

  In het 3T-magazine stond ook een leuk artikel.

  Een eerste commentaar....

  Beste actieve buurtgenoten
  Ik las in 3t magazine dat u streeft naar meer veiligheid op de Tongelresestraat, en dan met name bij het kruispunt bij de Ronde. Op zich lovenswaardig, maar ik las ook dat u wil voorstellen om er een gelijkwaardige kruising van te maken. Mijns inziens gaat dat juist ten koste van de verkeersveiligheid.
  ik woon nog niet zo lang in uw buurt, en reed tot een paar maanden geleden dagelijks op de Heezerweg / Gasthuisstraat, waar binnen de binnenring voor dezelfde oplossing is gekozen. Het gevolg is dat je daar je leven niet meer zeker bent. De buurtbewoners die de weg kennen, en die uit zijstraten komen, geven het verkeer op de Heezerweg gewoon voorrang, ook als het dat niet heeft, omdat het anders gewoon niet gaat. De mensen die de situatie niet kennen, en de voorrang nemen die ze hebben vanuit zijstraten op verkeer van links, veroorzaken echter het ene na het andere ongeluk. U moet hierbij weten dat deze verkeerssituatie er inmiddels al jaren is; blijkbaar went het niet. Het verkeer op de Heezerweg rijdt net zo hard als het altijd heeft gereden, en wanneer men op het laatste moment verkeer van een zijstraat van rechts ziet aankomen, kan men alleen nog maar proberen uit te wijken, vaak over andere weggebruikers heen.
  Wat tijdelijk wel redelijk goed hielp, was een electronisch bord waarop aangegeven werd hoe hard je reed. Maarja, dat is slechts tijdelijk.
  Als u streeft naar een vluchtheuvel heeft u mijn steun, en ook bij een voetgangerslicht (dan aub wel één die slechts op rood springt wanneer er iemand staat te wachten en op het knopje heeft gedrukt, niet één die steeds het verkeer stillegt terwijl er niemand over wil steken!)
  Maar begint u alstublieft niet aan gelijkwaardige kruisingen, dat werkt echt niet op doorgaande wegen als de Tongelresestraat, het is levensgevaarlijk!
  Met vriendelijke groet,
  Bas Thijs

   

  Buurtgenoten,
  verslag ED 30 sept 2010
  Dinsdag (28/9) besprak de raadscommissie voor "wonen en vastgoed" voor de tweede keer de "ontwikkelingsvisie voor de kanaalzone". Met deze visie vervalt de bestemming van de Kanaaldijk-zuid als invalsroute voor het centrum.

  In 1999 stelde de gemeenteraad vast dat de invalsroute van rondweg naar centrum over de Kanaaldijk-zuid moest lopen.
  Omdat de Kanaaldijk nog steeds niet is ingericht rijdt veel sluipverkeer door Fuutlaan, Parklaan en Tongelresestraat.

  Nu dreigt de oplossing van de verkeersoverlast in onze buurt definitief te verdwijnen omdat wordt voorgesteld de Kanaaldijk-zuid niet langer als invalsroute te zien. Op de Kanaaldijk-zuid moet een twee-richting fietspad worden aangelegd waardoor voor een invalsroute te weinig ruimte overblijft. Alternatieven, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van het fietspad op de Kanaaldijk-noord lijken voor de opstellers van de visie niet bespreekbaar.

  De visie op de kanaalzone is al eerder (november 2009) in de commissie besproken, maar werd toen afgewezen omdat de consequenties voor de verkeerscirculatie in de omgeving van het kanaal onvoldoende duidelijk waren. Nu wordt hetzelfde voorstel opnieuw naar de raad gestuurd (nieuwe raad, nieuwe kansen?).

  Met onze aanwezigheid op de publieke tribune lieten we zien dat wij nu eindelijk af willen van het sluipverkeer door onze buurt. De gemeente moet het besluit uit 1999 effectueren in plaats van terugdraaien.

  werkgroep verkeer,
  buurtvereninging Villapark

  VerkeersCirculatiePlan Tongelre
  In en rond onze wijk bestaan serieuze plannen om aan de groeiende overlast van het verkeer iets te gaan doen. De werkgroep Verkeer is in druk overleg met de gemeente, maar ook met vertegenwoordigers uit nabijgelegen wijken, om een serieuze en creatieve invloed op die plannen te geven.

  Versterking van de groep en ondersteuning van haar actieve voorzitter Jan Welvaarts (JanWelvaarts@gmail.com) is meer dan welkom.

  We zullen op deze pagina uitgebreid verslag doen!

  kaart Tongelre (in de maak)

  Bovenstaande kaart wordt een komplete 3D-weergave van onze wijk. Maar die is nog niet af - komt nog

  Hieronder kunt u doorklikken naar Archiefstukken:...in de maak...

  terug naar boven

  Ontwikkelingen Stationsdistrict: grote verkeersoverlast voor wijk

  In november - december 2006 heeft de Buurtvereniging een inventarisatie gedaan naar de belangstelling voor betaald parkeren (belangehebbende parkeren) in een gedeelte van de wijk. Dit op verzoek  van een aantal bewoners van de wijk. In een aantal straten is een enquete forumulier in de bus gedaan met uitleg en het verzoek om aan te geven of er wel of geen belangstelling voor betaald parkeren is. Ook via de website kon een reactie kenbaar gemaakt worden (zie de info hier).
  De uitslag is als volgt:

  straat niet wel ? tot.
  Lakerstraat 8 7   15
  Dommelhoefstraat 3 6 1 10
  Treurenburgstraat 1 2   3
  Fazantlaan 5 1   6
           
  Totaal 17 16 1 34


  Er zijn iets meer dan 100 formulieren de deur uitgedaan. Het aantal reacties is daarom rond de 30%, terwijl de interesse van de bewoners zo rond de 50% is.
  De gemeente hanteert de norm dat minstens 50 % van de bewoners reageert en 2/3 interesse heeft. Deze norm van de gemeente wordt niet gehaald. Op dit moment worden er daarom geen verdere stappen door de Buurtvereniging ondernomen om betaald parkeren te bespreken.

  Er zijn een aantal opmerkingen te maken:

  Zoals gezegd zien we op dit moment geen redenen om verdere stappen te ondernemen voor betaaldparkeren.
  Als echter blijkt dat de situatie verergerd en we ook die signalen uit de buurt krijgen kunnen we eventueel opnieuw een inventarisatie maken.
  Natuurlijk blijven we wel de parkeerproblemen in onze wijk onder de aandacht van de gemeente brengen.

  Eindhoven, 22 Maart 2006

  Geacht College van B&W,

  De verkeersdruk wordt door de bewoners van het Villapark ervaren als één van de grootste problemen. Dit blijkt uit bijeenkomsten van de buurtvereniging Villapark, en ook uit enquêtes die in het verleden zijn gehouden. Toekomstige ontwikkelingen rondom Picus-West, de ontwikkeling van het stationsdistrict en het NRE terrein en ook de situatie rond de Saltoschool aan de Reigerlaan versterken deze problemen.
  Door onze buurt lopen een viertal drukke wegen: Tongelresestraat, Parklaan, Fuutlaan en de Nachtegaallaan. Het meeste verkeer op deze wegen is doorgaand (sluip)verkeer. De Parklaan, Fuutlaan en Nachtegaallaan zijn 30 km/uur wegen. De meest automobilisten houden zich daar echter niet aan omdat deze wegen niet als zodanig zijn ingericht. Dat geeft overlast voor de bewoners in de vorm van geluidsoverlast en onveiligheid (school ligt midden in de wijk). De Raad heeft in 1999 onder andere de Tongelresestraat aangewezen als 30 km/uur zone. Helaas is dat door de herinrichting van de Tongelresestraat verschoven naar de verre toekomst. Daarbij wordt het uitgaand vrachtverkeer van het industrieterrein de Kade via de Tongelresestraat naar de rondweg gestuurd.
  Sinds kort heeft NS-Vastgoed de oostelijke ingang naar het NS-terrein aan de Fuutlaan gesloten waardoor de vrachtwagens nu de gehele Fuutlaan moeten afrijden. Daardoor is de verkeersdruk en overlast enorm toegenomen. Ook dit zware verkeer houdt zich bijna niet aan de 30 km/uur limiet waar door geluid en nog belangrijker trillingen in de huizen veel overlast bezorgen. Mede oorzaak is de slechte staat van onderhoud van de Fuutlaan.
  Op dit moment is de busopstapplaats aan de Fuutlaan gesloten. Met dit besluit van NS-Vastgoed zijn wij zeer blij. We hopen dat daardoor de overlast in de vorm van het busverkeer en de langparkeerders in de wijk zullen verdwijnen.
  Uit gesprekken met de gemeente over de Nachtegaallaan en de verkeerssituatie rond het Picus-West terrein is gebleken dat de gemeente in de toekomst een enorme toename van het verkeer in de wijk voorspelt. In 2010 is de toename voor een aantal woonstraten een factor 5, tot wel 12.000 autobewegingen per etmaal in woonstraten. Ter vergelijking; de verkeersdruk op de Vestdijk bedraagt momenteel 9.000 autobewegingen per etmaal. Ook in de straten langs de Saltoschool aan de Reigerlaan neemt de verkeersdruk naar verwachting met een factor 5 toe. Over deze toename maken we ons grote zorgen wat betreft dat verkeersdruk, geluidsoverlast, veiligheid en ook het milieu.
  Uit bovenstaande opsomming blijkt dat in de wijk meerdere oorzaken zijn die tot verkeersproblemen leiden of zullen gaan leiden. Van u willen graag vernemen of u deze problemen herkend. Daarnaast vragen we om uitleg hoe u deze problemen denkt aan te pakken.

  Met vriendelijke groet,

  Buurtvereniging Villapark Eindhoven
  Treurenburgstraat 24
  5613 EB Eindhoven

  terug naar boven