2e Info-avond maandag 2 november 2015 van 18:00u tot 19:00u
in het Stadhuis - Verweykamer Ontwerp Bestemmingsplan NRE

bestemmingsplan NRE

Buurtgenoten, belanghebbenden
Afgelopen donderdag is de bijgevoegde brief als aangetekende post verzonden. Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad...
Peter Struik

 

verkeersproblemen...
DELA-plannen

2014-11-26 woensdagavond 26 november 20.00 uur in De Ronde. Lees de brief van Peter Struik, en kom...
halloween
Kil op het plaatje van Fokke en Sukke om naar Blogspot BeterNRE te gaan...

2014-11-05Buurt-inloop in DAF-museum over definitieve bouwplannen Wooninc. en DAFmuseum Picuskade (17:00u-20:00u)

Haloween-schrik
plan-Picuskade
meeting DAF-museum

2014-08-28
luister
radio-interview met Peter Struik op StudiO40 studiO40Klik op plaatje voor de filmbeelden!

JohnCormeling

beeldcolumn John Kormeling

Documenten die voor iedereen die dit dossier wil volgen van belang zijn:

- 2014-01-15 visie NRE van stichting Ruimte Tobi van Sambeeck in het EDvisie NRE stg Ruimte

visie NRE stichting Ruimte
- 2013-10-16 Brief aan de gemeente Eindhoven en het antwoord van de wethouder (dd 7 november)
- 2013-08-28 Uitnodiging inititatiefnemers in De Ronde
- 2013-08-13 Betoog Peter Struik in de cie Ruimte en Vastgoed
- 2013-07-30 Memo wethouder Schreurs over proces NRE-terrein (Marktdeel)
- 2013-08-02 verslag klankbordgroep NRE marktdeel
- 2013-06-11 brief aan wethouder Schreurs ivm klankbordgroep

De werkgroep probeert de geschiedenis van het NRE-terrein te reconstrueren, met name op zoek naar het antwoord op de vraag hoe Wooninc -voor veel geld- en DAF-museum konden beschikken over een van het totale gebied afgezonderd deel en hoe Wooninc de kans kreeg om een plan te ontwikkelen met de rug naar de rest van het gebied toe, in een volume dat vooral de maximale uitbating van het bestemmingsplan (2007) laat zien, een bestemmingsplan dat veel verder gaat dan de achterliggende ontwikkelingsvisie zoals die in 2006 door de gemeenteraad was vastgesteld.
Enfin veel vragen, waarop langzaam maar zeker minder fraaie antwoorden kwamen.
Er ontstond een mail-wisseling met wethoueder van financien, Staf Depla over integriteit. Hieronder de brief die de werkgroep hem (eigenlijk het voltallig college van B&W) heeft gestuurd, waarin wij de vragen die wij over die geschiedenis hebben heel precies formuleren.
brief aan Wethouder Staf Depla2013-06-06

Stedenbouwkundige visie 2004 - DiederenDirrix 20040715-DD

visieDD

Plannen Picuskade en Dafmuseum
Bekijk de laatste tekeningen van Wooninc (klik op plaatje)plan_Wooninc

LEES DE BRIEF van onze werkgroep dd 17 augustus aan de gemeenteraad

Lees het arrogante antwoord (dd 18 september 2012) van de gemeente op onze brief ( dd 17 augustus)

Bezorgde buurtbewoners schrijven brief over grote plannen WoonInc aan de Picuskade

briefBB20121207bezorgdeBewoners

Marianne Willemsen is voor de gemeente Eindhoven projectleider in de nieuwe ontwikkelingen op het NRE-terrein. Zij moet handen en voeten geven aan de prachtige doelstellingen zoals verwoord in een artikel van het ED op 10 oktober jl. (klik voor het artikel)
Op 14 november jl stond er nog een boeiend verhaal in het ED. Ook dat kunt u hier nalezen (klikken)

Meer informatie: eindhoven.nl/inwonersplein/
bouwen-wonen/nre-terrein-2.htm

Klik op bovenstaand (gemeentelijke) link betreffende de nieuwe ontwikkeling van het NRE terrein, met achtergrond documentatie. De webpagina's zijn actief sinds 21 november. Op die nieuwe benadering valt zeker nog veel commentaar te geven, want de gemeente zal toch echt zelf de regie moeten houden, dus bijvoorbeeld eerst de stedenbouwkundige kaders moeten scheppen. Dat zij dat wil doen samen met allerlei betrokkenen, in een open uitnodiging aan geïnteresseerden en concrete marktpartijen (geen grote ontwikkelaars, maar kleinschalige initiatieven) dat vinden wij natuurlijk schitterend!.

Inmiddels heeft ook de werkgroep NRE-terrein van de Henri van Abbe Stichting een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Eindhoven. Net als wij in onze brief aan de raad over de al te voortvarende plannen van Wooninc en DAF-museum op het aangrenzende deel, de zgn Picuskade, vraagt de van Abbe Stichting terecht om een integrale visie voor het hele gebied. (klikken om de brief te lezen)

Notulen vergadering gemeente, Wooninc en buurtwerkgroep,
dd 29 augustus 2012


Het bestemmingsplanTongelre binnen de Ring, (2007) is gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad op 17 maart 2009 en bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant (GS) van 20 oktober 2009, nr. 1526974/1592844, goedgekeurd. Het besluit van GS, alsmede het bestemmingsplan, heeft van 5 november 2009 tot en met 16 december 2009 op de gebruikelijke wijze voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen het besluit van GS is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling). Er is geen verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de voorzitter van de Afdeling. Het bestemmingsplan Tongelre binnen de Ring 2007 is met ingang van 17 december 2009 in werking getreden. Het bestemmingsplan Tongelre binnen de Ring 2007 is in te zien bij de Informatiebalie van het Ondernemersplein van de gemeente Eindhoven in het Kennedy Business Center aan het Kennedyplein 200 (openingstijden: ma van 08.30 tot 19.00 uur en di t/m vrij van 08.30 - 17.00 uur).

Het bestemmingsplan Tongelre binnen de Ring 2007 is een van de plannen die in het kader van het project inhaalslag actualisatie bestemmingsplannen stedelijk gebied Eindhoven is gemaakt.
Het bestemmingsplan Tongelre binnen de Ring 2007 vervangt een deel van het bestemmingsplan 'Eindhoven binnen de ring'. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt beoogd voor de komende jaren een adequaat planologisch regeling voor het gebied te geven. Het plan is, behoudens enkele ontwikkelingen, gericht op het conserveren en beheren van de bestaande bebouwing en gronden met bijbehorende functies. Deze ontwikkelingen betreffen de projecten Wijkvernieuwing Lakerlopen, Picus West-terrein en het NRE-terrein. Deze ontwikkelingen en het vastgesteld beleid zijn doorvertaald in het plan. De voorschriften met concrete bouw- en gebruiksbepalingen zijn naar de geldende ruimtelijke wetgeving en de huidige stand van de jurisprudentie opgesteld.

 

De voorzitter van onze werkgroep Peter Struik, Peter Struikis een eigen web-blog begonnen: beternre.blogspot.nl
Een persoonlijke informatiebron - Leerzaam ook, lees met hem mee!
twitterTwitteren kan ook: @BeterNRE

Lees ook het persbericht dat wij als werkgroep n.a.v. de presentatie van de plannen aan de Picuskade hebben uitgegeven: klik hieronderpersbericht_Picuskade

Bestemmingsplan aangepast tbv Picuskade
Klik op onderstaand plaatje om het document te downloaden
klik om document te downloaden
Bezoek ook: eindhoven.nl/inwonersplein/bouwen-wonen/bestemmingsplannen/1e-uitwerking-Tongelre-binnen-de-Ring-2007-Picuskade.htm

Volg de nieuwe buren op het NRE-terrein:
Fifth (gebouw 5)
Vestzaktheater Straffe Madammen Makke Maannen (gebouw 8)
Job en Tom (gebouw 11)
Nieuwe bewoners Loods 3
en nog meer: lees ook ED.nl

...geluidsoverlast
Het Pinksterweekend was prachtig en het was supergezellig bij Fort Knox. Maar, je zal er in de buurt wonen...
Lucie Loopstra heeft een brief geschreven: LEZEN !

NRE, ...
Binnenkort organiseren wij een nieuwe meeting met de buurt over onze ervaringen met en inbreng in de lopende ontwerpsessies. Wij zullen een mailtje rondsturen zodra we weten waar en wanneer precies.

Willum Cornelissen (uw webmeester, enzovoort), Peter Struik (u wel bekend) en Teun Lavrijssen, waren actief deelnemer in onze buurtwerkgroep Picuskade/NRE (zie het interview met hem in 'FF Buurten'-Lakerlopen - hij woont immers aan die kant van de Tongelresestraat). Hun inbreng, vanuit onze wijk, bepleit Ambite en Integraliteit. Maar ja, dat botst met de idiote beperkingen van het dwaze 'Organisch Groeien' van de gemeente en de particuliere belangen van de zeer beperkte lijst van 'erkende' initiatiefnemers op het terrein.
Het ziet er niet naar uit dat er voor de ontwikkeling van dit prachtig stukje Eindhoven iets terecht gaat komen van wat wij in onze brochure allemaal aangekaart hebben..
Integrale Ambitie, een creatieve oplossing van de ontsluiting van dit gebied, gecombineerd met een oplossing van het voorspelbare (al merkbare) parkeerprobleem en de hoe dan ook noodzakelijke sanering van de enorme grondvervuiling... Dit ontwerp-atelier fietst langs de grenzen van wat nodig is - met het particuliere en gemeentelijk-boekhoud-hoofd in de wolken.
Nieuwe berichten binnenkort...

Er vinden nog veel meer ontwikkelingen plaats rond de Kop van het Kanaal.
Ga ook eens kijken naar de plannen voor het Havenkwartier aan de Kanaaldijk Zuid. Daar gaan ze nu echt van start. Een voorbeeld van hoe er in goede samenspraak fantastische ontwikkelingen vorm kunnen krijgen.

ontwikkeling CRA

Marktconsultatie Mariënhage, nieuw leven voor oudste plek van Eindhoven
Beste geïnteresseerde,Marienhage
De open dag van Mariënhage in Eindhoven in het kader van de marktconsultatie was een groot succes. Veel enthousiasme en belangstelling.
De vragen, die tijdens de open dag naar voren kwamen, zijn van antwoorden voorzien en op de website eindhoven.nl/artikelen/etc geplaatst onder de kop 'open dag'. Ook is er een facebook community opgezet om partijen behulpzaam te zijn, die graag in contact komen met andere partijen om gezamenlijk een inzending te doen of een consortium te vormen. Het adres van de community is www.facebook.com/Marienhage.

Inmiddels zijn de eerste inzendingen voor de marktconsultatie binnen en we zijn heel nieuwsgierig welke inzendingen nog zullen volgen. Zou u voor ons alvast een tipje van de sluier op willen lichten, door te melden als u werkt aan een inzending? Voor de volledigheid wijzen we u nogmaals op de uiterste inzenddatum van 7 juni 2013.

Met vriendelijke groet,
Team Mariënhage.


De beide eigenaren in het gebied, de Augustijnen (Paterskerk) en de gemeente Eindhoven (voormalig Augustinianum en Studentenkapel) willen voor dit unieke stukje Eindhoven (uitgezonderd het klooster) een geleidelijke, betaalbare gebiedsontwikkeling tot stand brengen.
Een ontwikkeling die nieuw leven geeft aan het erfgoed door herbestemming en restauratie én het hele gebied toegankelijker, multifunctioneler en groener maakt.
Met het oog op de rijke geschiedenis van het gebied zou het een plek van ontmoeting, verbinding en verdieping moeten worden. Dit is gevat in het thema ‘Hart en ziel’.De Orde der Augustijnen en de gemeente Eindhoven nodigen geïnteresseerde partijen uit om met ideeën te komen voor de invulling van Mariënhage.
Daarom wordt er een marktconsultatie georganiseerd, inzendingen welkom tot 7 juni 2013.
De marktconsulatie start met een open dag op vrijdag 19 april van 14.00 uur tot 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom, graag even aanmelden voor 17 april via het formulier op de website. Hier vind je ook meer informatie.
eindhoven.nl/artikelen/Marktconsultatie-Marienhage.htm

 

Werkgroep
Picuskade-NRE

Peter Struik
Peter Struik
(voorzitter)
(Picus West)
Lakerstraat 46
+31 40 248 9043

Rob Ritterbusch
Rob Ritterbusch
(Van AbbeResidentie)
Havensingel 162
+31 6 1205 6888

Willum webmeester Cornelissen
Willum Cornelissen
(webmeester villapark)
Treurenburgstraat 9
+31 6 5199 6597

TeunLavrijssen
Teun Lavrijssen
(architectuur/stedenbouw) Tongelresestraat 66
+31 6 4825 2558

Floris Treffers
Floris Treffers
(villapark)
Lakerstraat 54
+31 40 2938 822

Bert en Margot Knegtering
Bert Knegtering
(voorzitter buurtvereniging villapark)
Kwartelstraat 4
+31 6 5517 0952

OPROEP - URGENT
Voor de integrale herontwikkeling van het NRE terrein, waaronder Picuskade, het NRE terrein gemeentelijk en marktdeel vallen, is de Werkgroep in gesprek met de Gemeente, Wooninc en andere belanghebbenden partijen.

Wij zoeken permanent extra versterking en energie om voor Eindhoven, als buurt en daarbuiten de beste duurzame bijdrage te ontwikkelen, aan te leveren, welkemogelijk is te realiseren in deze tijd.
Wij doen een oproep en beroep op jou!

Wil jij je inzetten voor de transformatie van dit gebied dat zeker voor onze buurt(en) van grote invloed zal zijn.

1. Deel ideeën. Mail die naar de Werkgroep Picuskade/NRE (info@villaparkeindhoven.nl of beterNRE2.0@gmail.com) en deel ze ook in uw eigen netwerk!

2. Versterk de Werkgroep met uw capaciteit, netwerk en inzet
Wij zijn op zoek naar allerlei mensen die kennis, kunde en zin hebben en dit pro deo willen inbrengen.
Denk hierbij aan: Studenten, tekenaars, ontwerpers, webredacteuren voor de doorontwikkeling van onze site, juristen met bouw, RO, WOB dossier en bezwaarprocedure ervaringen. Stedenbouwkundigen, milieukundigen, landschaparchitecten, ondernemers, kunstenaars. Mensen die hier willen gaan wonen en initiatiefnemers van de ingediende of nieuwe plannen. Financiële durfinvesteerders, crowd founders, die zien dat dit gebied in Eindhoven zeer kansrijk en duurzaam is voor de lange termijn. Postbodes om de buurten te blijven informeren, omdat wij willen blijven flyeren. Sponsors die ook onze doel en stip op de horizon erkennen en ons hierin willen faciliteren.
Meld je aan via info@villaparkeindhoven.nl of beterNRE2.0@gmail.com, dan hoor je daarna meer van ons.
Dank namens de Werkgroep Picuskade-NRE, Peter Struik

Geen goed plan Picuskade/DAF-museum

Brief aan de Gemeente Eindhoven
T.a.v. Burgemeester en Wethouders, College en haar Raadsleden
Eindhoven, 3 februari 2016

Geachte college, raadsleden, politieke partijen,

Via het Eindhovens Dagblad heeft u vernomen dat bewoners uit Eindhoven een brief hebben verzonden naar de Provinciale Staten Noord Brabant. U ontvangt hierbij een afschrift.

Dit betreft een verzoekom PvdA Gedeputeerde de heer van Merrienboer ten aanzien van het ruimte-/ nieuwbouwdossier Picuskade en vastgestelde Ecologische Verbinding Zone voor dit dossier, voor een deel van zijn taken, tijdelijk te onttrekken uit zijn bestuursverantwoordelijkheid.

Waarom?
De groenstrook is in tegenstelling tot het ED artikel niet braakliggend terrein maar Ecologische Verbinding Zone (EVZ). Een deel van het daarachter liggend terrein is ook EVZ. De EVZ is gewaarborgd in de wet. Je kunt er niet in bouwen. Toch is in deze gevrijwaarde zone forse hoogbouw gepland die binnen deze zone 27 meter hoog en aan de grens 39 meter hoog is ingetekend.
De EVZ loopt door meerdere geplande bouwwerken op het project Picuskade. Het gebied is momenteel structureel groen met daaraan grenzend twee Rijksmonumenten en een historische waterloop.

De verdwenen EVZ, is door bewoners “zichtbaar” gemaakt in de eerste fase van de rechtsgang rondom het NRE deeldossier; Picuskade. Dit lijkt nu mede bepalend te worden op dit deeldossier.
Wij zeggen “zichtbaar”, omdat de EVZ en overig robuuste groenstructuur op bepaalde momenten deels verdween, in de opbouw en geschiedenis van dit gemeentelijk (bestemmingsplan/bouw) dossier en onderliggende (gemeentelijke) beleidsstukken.
Waarom de Gemeente de EVZ niet benoemt en voor haar niet bestaat, is voor ons een raadsel daar de EVZ tevens een onderdeel is van het Pan-Europees-Ecologisch-Netwerk (PEEN).
Het zou juist nu een gemiste kans zijn als Eindhoven ook niet aansluit op bijvoorbeeld het Peelnetwerk.

April en juli 2015.
Bij de bulldozeracties op het terrein Picuskade in april en juli 2015, dus tijdens het broedseizoen, nam de Gemeente Eindhoven pas veel te laat haar verantwoordelijkheid, totdat wij een wethouder in gebreke stelden. Toen bewoog men in het Stadhuis.
De schade was al aangericht. Diverse wetgeving overtreden. Wooninc / uitvoerder werden beboet. De AID greep in. Het dossier verdween in een diepe lade. In diezelfde project-/ambtelijke lade zat alleen geen geldend Flora & Fauna rapport. Wij kunnen zo nog even doorgaan, maar doen dit nu niet.

Wat wij aan u, als politiek verantwoordelijke, vragen is:
Laat de verschillende wethouders voor dit dossier tot één openbaar nieuw voorstel komen.
Herijk het bouwplan. Maak duurzaam toekomstbestendige woningbouw. Ook sociale woningbouw heeft groen nodig! Waar is een park? Integratie van EVZ is een pluspunt en geen hinderpaal!
Zorg voor financiële middelen. Saneer het hele NRE-terrein en aangrenzende wijkdelen.
Organiseer een samenhangende gebiedsontwikkeling. Tussen de NRE deelplannen en aansluitende (project)gebiedsdelen.
Draag zorg voor een open innovatief proces. Een proces waarbij de leefomgeving en nieuwe gebruikers op basis van gelijkwaardigheid dit gebied her ontwikkelen.
Maak de groene en ecologische beloftes voor Eindhoven waar! Toon nu uw politieke natuur-, groenambitie. Zorg voor een echt grote Ecologische Verbinding Zone en overtref uw eigen stoutste verwachtingen.
Laat het nu te doorlopen politiek- en bestuurlijke proces (dossier), eventueel samen met nieuwe middelen vanuit Provincie/Europa, een eerste nieuwe stap zijn. Een stap in omkering van een voorheen oud – en vastgelopen proces. Wij vragen u dit onderwerp daarom op de juiste raadsagenda te plaatsen.

Wij nodigen College en Raad uit voor overleg, samenwerking. Zoals wij dit al jaar en dag bepleiten en blijven doen.

Met vriendelijke groet namens de briefschrijvers, andere buurtbewoners en belanghebbenden.
Voor vragen over de brief kunt u altijd mailen met de afzenders die de brief naar Provinciale Staten Noord Brabant hebben verzonden, ondergetekenden.
Lucie Loopstra, lucie@loopstra.nl
M. van Mens, mvanmens@gmail.com
John Kormeling, john@kormeling.nl
Peter Struik, beternre2.0@gmail.com

Uitspraak van de Raad van State
Op 20 Januari 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een aantal bezwaren vanuit de buurt. Lees de complete uitspraak door op onderstaand plaatje te klikken... uitspraak RvS Picuskade

Donkere dagen in Tongelre.
Hoop in 2016

Het einde van 2015, donkere dagen. Wat 2015 ons bracht? We staan stil, denken na. Zijn samen als dat kan, en wensen elkaar veel goeds toe. Ook de buurtgenoten die zich hebben beziggehouden met de Tongelrese dossiers: Picuskade, Bestemmingsplan NRE terrein en de Milieuvervuiling NRE terrein. Waar staan wij nu eigenlijk, hoe staan wij ervoor? Wij staan er anders voor dan u misschien hebt gelezen in de media. Of wat u vanuit de Gemeente Eindhoven zelf hebt vernomen. Peter Struik licht wat zaken toe. Lees hier zijn laatste informatiebrief.

2e info-avond Bestemmingsplan
Maandag 2 november 2015 -van 18:00u tot 19:00u- Verweykamer Stadhuis

Netwerkborrel
Donderdag 10 december -18:00u tot ca 19:30u- in
De Velosoof op het NRE-terrein. Veel wijzer zijn we er niet geworden, gezellig was het wel, ondanks de geringe opkomst.

2015-10-01:
Stand van Zaken Ontwikkeling

Peter Struik praat u bij

 

 

 

 

 

spannend...

 

 

 

 

 

Picuskade: Bezwaren, WOB-verzoeken, zienswijzen: Oorlog?
Wooninc. , DAF-museum en ‚onze’ gemeente zijn van plan om zo snel mogelijk te beginnen met het realiseren van de bouwplannen rondom het DAF-museum op het terrein dat wij kennen als Picuskade. Er is veel aan voorafgegaan, maar fraai was de procedure allerminst. Onze werkgroep Picuskade-NRE heeft zich de afgelopen twee-en-een-half jaar intensief verdiept in dit dossier en haar bevindingen zijn ronduit verontrustend. (lees ook pagina Picuskade-NRE)
Was het ambtelijke willekeur, incompetentie? Was het ordinaire grondspeculatie of moderne, door de tijd ingehaalde projectontwikkeling door de politiek? Was het domheid of corruptie? Feit is dat dit plan niet is gemotiveerd door idealen of visie. De plannen tonen in de eerste plaats de rekening van meer dan 10 miljoen Euro’s die voor de grond is betaald en die moet worden terugverdiend - door zgn (moderne) sociale woningbouw, niks meer, niks minder … En alle recente ‚aanpassingen’ versterken dat beeld - het wordt overigens door niemand ontkend, zeker niet door de ontwerpers, net zo min als door de ambtelijke projectleiding.
Lees de verhalen en bezwaren van een inmiddels groeiend aantal opponenten uit onze buurt. En huiver als u zich verdiept in de geschiedenis, de verdoezelde milieu-problematiek, het gekneuter op het vlak van ‚verkeer en parkeren’, het volledig dwarsbomen van elk pleidooi voor meer ambities, een enthousiasmerende integrale visie i.v.m. de actuele ontwikkelingen op de rest van het NRE-gebied, Mariënhage, de beleidsnota ‚Eindhoven op weg’, et cetera. Vraag de Henri van Abbe Stichting waarom zij alle vertrouwen in de huidige bewindvoerders op dit gebied verloren hebben.
Dit gebied grenst aan onze wijk; dit gebied is mogelijk een heel spannende overgang van onze wijk naar het centrum, dat net over de Dommel op loopafstand ligt. Dit gebied is geen onderdeel van het centrum, ook al wordt er aan gewerkt om dat qua bestemmingsplan wel daar aan toe te voegen: dat geeft immers veel meer speelruimte…

Eigenlijk is de onvrede uit onze buurt en de boosheid van de meest direct betrokken buurtgenoten samen te vatten in een paar punten:
1 - Waarom doen de verantwoordelijke grond-eigenaren, initiatiefnemers en hun projectleiders alsof ze met ons overlegd hebben, terwijl ze weten dat dit nooit serieus is? In een tijd waarin de slogan ‚samenspraak’ de klok zou slaan, is men in dit project nooit verder gekomen dan ‚voorlichting’;
2 - Waarom wordt elk gesprek over kwaliteits-ideeën afgedaan met verdachtmakingen aan ons adres, alsof wij alleen maar boze-buurtbewobers zijn (gefrustreerde-nimby-burgers) en getuigt (volgens wethouder Schreurs) elke verwijzing naar dwaze, achterhaalde, aantoonbaar foute grondspeculatie in het verleden (en hoe dat de huidige plannen nu van elke ambitie berooft) van „gestold wantrouwen”…
3 - Waarom worden informatie-verzoeken (in het kader van de W.O.B.) nauwelijks of niet of met ontwijkende reacties beantwoord? De kadastrale herverkavelingen, de grond-prijzen, det ontbrekende initiatieven om de verplichtingen tot sanering van de zeer, zeer ernstig vervuilde grond serieus aan te pakken, het klemrijden van de commissie Ruimte en Kwaliteit (vh Welstand) door hen niet toe te staan zich uit te spreken over hoe het (door de grondprijs noodzakelijke) enorme bouwvolume van meet af aan de in de oorspronkelijke ‚Ontwikkelingsvisie’ beoogde kwaliteiten onmogelijk maakt.

Enfin, zoals gezegd, verdiep u in de hier gepresenteerde documenten. Sla de frustraties waarover de werkgroep u eerder rapporteerde maar over. De werkgroep kiest na twee-en-een-half jaar het oorlogspad, we hadden Wooninc. , Laride, DAF-museum en gemeente al in juni 2012 gevraagd of hun uitnodiging voor samenspraak serieus was, gewoon omdat we anders konden voorspellen dat het oorlog zou worden. Ze zijn, ook na januari van dit jaar (2014) gewoon doorgegaan, op de ouderwetse, regenteske manier. Dan is het nu dus tijd voor diezelfde ouderwetse oorlog. Het had allemaal anders gekund, maar nu moet die andere manier dus gewoon worden afgedwongen.

Picuskadeplannen: BEZWAREN en NOG VEEL MEER
Lees hier -bijvoorbeeld- de zienswijze (bezwaar) van Lucie Loopstra uit de Lakerstraat... Na een aantal gezamenlijke vergaderingen heeft Peter Struik een helder document gemaakt dat de actuele problematiek en de grote lijnen van bezwaar uiteenzet. Er zijn al door veel meer mensen uit de directe omgeving bezwaren ingediend. Lees het verhaal en sluit u aan. Zoals Wooninc. en DAF-museum met hun buren omgaan is niet meer van deze tijd. Als 'de gemeente' dit soort gebiedsontwikkeling op deze manier blijft faciliteren, dan maakt zij zich zelf met haar slogans van 'samenspraak' belachelijk. Er wordt in onze buurt serieus gemord over regentendom, wanbestuur en zelfs 'corruptie'. Wordt het niet onderhand tijd voor 2015?

Vervolg buurtbijeenkomst woensdag 3 december 2014 20.00u. Vragen, zienswijze, bezwaar maken Picuskade / NRE dossiers.
Locatie: Remonstrantse Kerk Dommelhoefstraat 1A Deze avond spraken wij verder over de mogelijkheid die wij hebben om gebruik te maken van onzew rechten: zienswijze(n) indienen en bezwa(a)r(en) te maken. Of nadere verzoeken, vragen te stellen aan overheden. De onderwerpen:
- de komende omgevingsvergunning PicusKade (Wooninc),
- het uitwerkingsplan Picuskade (Gemeente),
- het ingediende saneringsplan NRE terrein (gemeente).
20141126-buurtbijeenkomst-ronde WoonInc. hoopte onlangs hardop (zie de webplek van het ED) dat er snel veel bezwaren zouden komen tegen hun plannen (samen met het DAF-museum) om het gebied van de Picuskade vol te bouwen met studio-torens ... Nou, die bezwaren gaan zeker komen. Maar of de Gemeente daar net zo blij mee gaat zijn..?
Wooninc. hoopte op duidelijkheid; of onze stad blij gaat zijn met alle duidelijkheid over hoe (ook) Eindhoven vormgegeven wordt door grondspeculatie, niet door mooie en goedbedoelde praatjes over 'organisch groeien', niet door wat de stad aan prachtige ambities heeft. Dat wordt nog spannend!
De werkgroep 'Picuskade-NRE' heeft per brief duidelijk gemaakt dat wij vanuit onze buurt, samen met andere direct betrokken buurt/stads-bewoners, graag creatief wilden meedenken ('Participatie-maatschappij' - 'samenspraak') maar dat die cooperatieve inzet niet misbruikt mag worden als 'in goed overleg met de buurt'.
Onze werkgroep bracht ideeen in en echt heel goede. Maar ons pleidooi -inclusief heel concrete oplossingen, zelfs voor de financiering- werd afgedaan met ambtelijk/formele argumenten dat er gewoon vier (of vijf) verschillende gebieden zijn (met evenzovele projectleiders) en dat het terrein van de Picuskade een voldongen feit was en dus niks te maken heeft met de rest van het NRE-terrein (de gemeentelijke huisvesting in de oude NRE-gebouwen, het redden van gebouw 3 -voor Archeologische dienst, Eindhoven in Beeld enz.- noch met de ontwikkelingen op Marienhage).
Ook de Henri van Abbe Stichting, met een vergelijkbaar pleidooi, werd buiten spel gezet met deze postzegel-politiek.

Woensdag 26 november kwamen de meest belanghebbende buurtbewoners bij elkaar in gemeenschapshuisde Ronde (zie foto). Uitgebreid aandacht voor de problematiek van de gigantische milieuvervuilng en het totaal genegeerde probleem van het parkeren en de verkeers-ontsluiting van dit gebied. De doorzichtige pogingen om dit gebeid bij het centrum te trekken (met veel ruimere normen voor geluid en parkeren) maakt niemand blij, zacht uitgedrukt...

De plannen met Picuskade zouden zoveel beter kunnen. De urgentie van een serieuze mileusanering zijn zo evident. Wanneer gaat Rob van Gijzel, onze burgemeester, zich nu ook eens met dit dossier bemoeien, als een buurtbewoner, zonder eigen belang, maar gewoon, als slimme vent, die zich werkelijk bekommert over hoe we de ellende van regenteske grondspeculatie uit het verleden kunnen omzetten in haalbare perspectieven voor ambities die dit gebied nodig heeft?
Wordt vervolgd.

Stadswandeling NRE-terrein
“Als ook ‘dit’ deel van het Wonder van Eindhoven is, ga ik verhuizen!
Eén van Eindhovens bekendste kunstenaars John Körmeling, architect en bouwer van de Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling 2010 in Shanghai, die “Happy Street” realiseerde, maakt samen met buurtgenoot Peter Struik een wandeling door het historische stadsdeel waar zij tot nu met veel plezier wonen.wandeling

Een herontwikkeling oude stijl staat de Eindhovenaren in dit gebied te wachten. Grond in dit centrumdeel is sterk vervuild door de oude industrie van NRE en Picus.
De Gemeente zit ondanks de miljoenen opbrengsten uit de verkoop van NRE krap bij kas. Zij wil af van haar historisch vervallen gebouwen die nooit zijn onderhouden. Via een marktconsultatietraject probeert de Gemeente dit zelf te organiseren. Een proces van vallen en opstaan.
Het bestemmingsplan biedt geen ruimte, dus bedenkt de Gemeente, haar eigen roze wolk en maakt een tweede plan. “Een Utopia”. Bouwen van onderaf. Dit moet mensen verleiden hier hun droom te realiseren.
Op ditzelfde terrein, moeten ook flats met sociale woningbouw worden gebouwd en moet een uitbreiding van het DAF museum plaatsvinden. Grondposities zijn tijdens en na het ontwikkelproces van het bestemmingsplan voor de verschillende grondeigenaren veranderd.
Daar waar het in de “oude economie” van een leien dakje ging, komt alle ellende aan de kop van het Eindhovens kanaal samen. Gelukkig komen hier straks ook de Gemeente ambtenaren zelf te zitten. In een voor € 5,5 miljoen opgeknapt NRE gebouw, uitkijkend over de som van deze onsamenhangende delen. Net als de bewoners uit deze buurten en de resterend wegkijkende Eindhovenaren.
Alles van waarde, is waardeloos te maken.
Wandel mee in het verwondergesprek
Lees ook de open brief aan de politiek!
terug naar bovennetwerkborrel Lees de uitnodiging (klik op plaatje)
Lees ook het verslag van Lucie van de vorige keer...

Woensdag 5 november van 17.00 tot 20.00 uur was het mogelijk het eindplan van Wooninc voor Picuskade te bekijken. Plaats delict: het DAF museum.
U kon zelf vragen stellen aan de daar aanwezig partijen.
Ons was beloofd dat we nog een keer met de directie van Wooninc zouden spreken. Helaas werd ook deze belofte niet nagekomen.
Aan de bijdrage vanuit de Gemeente, maar vooral de politiek, hoeven wij verder geen woorden vuil te maken. Deze ontbrak helemaal na 15 januari 2014. Lees ook het ED artikel: http://www.ed.nl/regio/eindhoven/buurt-aan-zet-bij-bouwplan-picuskade-eindhoven-1.4604446
De vergunningsaanvraag zit in de gemeentelijke keten en wij zullen die zo snel als mogelijk publiceren op de buurtsite.

Indien u dit wilt en de mogelijkheid hebt, dient u TIJDIG bezwaar te maken. Die tijd is ingegaan op vrijdag 31 oktober, toch is er nog geen mogelijkheid de plannen in te zien. De gegeven tijd is dus feitelijk korter dan de normale 6 weken.
Wij zijn er van overtuigd dat er een zeer goede kans is dit plan in haar huidige vorm te stoppen. O.a. als er veel mensen een bezwaar indienen. Doe dit alstublieft. Ieder heeft zijn eigen invalshoek en zal dat op andere gronden doen. Dan is het voor de Gemeente niet mogelijk bezwaren onder één noemer weg te zetten.
Graag horen we van ieders eigen reden, om bezwaar te maken.
Als u daar toestemming voor geeft, zetten wij al die bezwaren op de buurtwebsite. Dan kan iedereen vergelijken met de Wooninc plannen en zijn eigen ‘bezwaarkeuze’ maken.

Indien u kans ziet om een (financiële / kenniskundige / actiematige) bijdrage te willen leveren, wat altijd welkom is, mail dan met beternre2.0@gmail.com .
Met vriendelijke groet,
Peter Struik - Werkgroep Picuskade/NRE

 

De belangrijkste mensen in de Werkgroep Picuskade/NRE (Peter Struik, Jacco Schellen en Teun Lavrijssen) hebben zich teruggetrokken uit deelname aan de ontwerpsessies.
Lees hun brief. Hoe nu verder?

Dinsdag 26 augustus 2014 is door Peter Struik in de Commissie Ruimte en Vastgoed ingesproken, met als onderwerp: Rioolpolitiek.
Lees hier het betoog.
Op en langs de randen van het NRE-terrein (dus ook onder het DAF-museum, de Picuskade en in onder de aangrenzende woonstraten is een zeer ernstig milieuprobleem aangetoond. De vervuiling (het hele Periodiek-Systeem zit daar in de grond) stroomt de wijk in. Iets dat al jaren plaatsvindt en inmiddels een acuut volksgezondheidsrisico inhoudt. Samen met anderen kon dat worden aamgetoond. Peter gaf informatie en liet een steenkoolteer/olie-monster zien.
Bestudeer zelf de informatie. vervuiling_NRE

Op dinsdag 2 september wilde 'de politiek' van B&W weten hoe ernstig het officieel is. Hoe is dit allemaal gekomen?
Volgens Mary-Ann Schreurs, voor deze plek verantwoordelijk wethouder, is alles onder controle, al was hier en daar sprake van 'gesmolten bitumen...'

Over het vervolg zullen wij u informeren. Ondertussen vervolgen wij onze onderzoeken en beraden wij ons over nader te zetten stappen.
Wij hadden u graag goed nieuws gemeld.


netwerkborrel
NRE Netwerk Borrel - Lees verslag van Lucie Loopstra
Donderdag 26 juni- 16.30 - 18.30 uur Fifth NRE

Er gebeurt van alles op het NRE-terrein. Vroeger, nu en in de toekomst. Vele mensen, organisaties en partijen zijn bezig met de herontwikkeling van dit unieke stukje Eindhoven.
Om alle betrokkenen bij elkaar te brengen hebben wij het idee opgevat om twee keer per jaar een zogeheten netwerkborrel te organiseren.
Een moment om elkaar op een informele manier te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en bij te praten. De eerste borrel vond -uiteraard op het terrein zelf- plaats bij Fifth op donderdag 26 juni.
Met korte presentaties over de stand van zaken, de saneringsplannen en de ervaringen van één van de deelnemers aan de ontwerpsessies. Daarna was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje.

Correspondentie: mail naar nreterrein@eindhoven.nl
Namens de regiegroep NRE-terrein, Marlies van der Heijden,
Communicatieadviseur, Sector Communicatie

WOONIC. Gaat bouwen (oktober?)
Wooninc zegt dat ze een goed gesprek hebben gehad met de buurt, dat wringt, want wij hebben dat toch echt anders ervaren.
Zie op hun webplek waar ze nu uitgekomen zijn en geniet van hun lovende woorden over de goede samenspraak met ons... (wooninc.nl/woningaanbod/nieuwbouw/picuskade/)
Dat was in januari op de voorlichtingsbijeenkomsten in het DAF-museum toch anders.
Nietemin, we hebben invloed. Maar onze werkgroep Picuskade/NRE is nog steeds kwaad, aangezien er op geen enkele manier geprobeerd wordt serieus samen te werken met de ambities die op het integrale gebied nodig zijn. Wooninc. ontwikkelt heel ouderwets door, tegen de makt in en met voorbijgaan aan alle mooie ideeen uit de buurt. Zij hebben gewoon hun eigen postzegel en proppen die vol met woon-eenheden, want de grondpeculatie uit het verleden moet nu verzilverd. 't Is maar dat je het weet.
Ook bij de herzieningen van de plannen zijn het uitsluitend financiele argumenten geweest die de doorslag gaven. De bespreking in de cie Ruimte en Kwaliteit was ontluisterend: iedereen hikte tegen de belachelijke omvang van het programma, maar ja, dat viel buiten de competentie van 'Welstand' (voorheen 'Schoonheidscommissie' genoemd). Je vraagt je af: is het echt zo simpel, is het echt vooral de grondprijs die de vormgeving van onze stad bepaalt?
Misschien moeten we daar maar eens een blogje over opzetten...

WOONINC. Gaat gewoon door! Wooninc wil bouwen

- Na overleg met beperkt aantal direct omwonenden zijn de plannen voor het plan van Wooninc en DAF-museum enigzins (heeeeel klein beetje) aangepast;
- Op 2 april heeft architect Bert Dirrix de aangepaste plannen gepresenteerd in de voltallige commissie Ruimte en Kwaliteit. Met de aantekening dat het ontwerp beter moet wat betreft de vormgeving van de openbare ruimte, met name het zgn 'groen', ging de commissie accoord. Wel onder protest: ook de cie R&K heeft van begin af aan gesteld dat het programma voor dit stukje grond eigenlijk veel te vol is...;
(voor de nieuwe tekeningen: klik op het plaatje onder)

- Op 13 februari is de gemeentelijke klankbordgroep NRE-terrein is voor de derde keer bijeen geweest - niet echt succesvol;
Maandag 7 april beginnen de ontwerpsessies voor het markt-deel van het NRE-terrein, maar zonder integrale visie gaat dat gezamenlijk ontwerpen dus weinig opleveren....

- Op 12 Maart heeft onze werkgroep een informeel overleg gevoerd met Hans Wetzer, toegevoegd projectbegeleider over alle drie deelprojecten. Bedoeling was om elkaar opnieuw te vinden in een coöperatief samenwerken. Met dank voor de koffie en de krentenbollen en met de afspraak dat Hans nog een keer gaat proberen om ook Wooninc. aan tafel te krijgen om vrij-uit te brainstormen over de vele concrete voordelen van meer integraliteit tussen de deelplannen en een hoger ambitieniveau voor dit gebied!

- Ondertussen is nu duidelijk dat de grondvervuiling echt ongelooflijk problematisch is...

- Paul Barts (verkeersdeskundige, vrijwel buurtbewoner - mail: p.barts@on.nl) heeft het parkeerprobleem zakelijk in kaart gebracht en commentaar geleverd (ideeen geformuleerd) voor de verkeersafhandeling. Wie het interesseert kan zijn rapport hier downloaden

- Lucie en Erik Loopstra-Moonen zijn gestart met het indienen van formele bezwaren/zienswijzen - hun bezwaren kunnen als voorbeel gebruikt worden door anderen... (mail: lucie@loopstra.nl) ... Is de oorlog nu echt begonnen?

- Waarom is samen, integraal ontwikkelen zo moeilijk? Waarom bewegen Wooninc en DAFmuseum niet?Wanneer komt het moment dat de betrokken burgers eisen dat de eisen en verlangens van de stad uitgangspunt moeten zijn en dat pas in tweede isnatntie een grondprijs bepaald mag worden - niet andersom!


Hierboven kun je klikken als je de laatste tekeningen voor de plannen van Wooninc. en DAF-museum wilt zien.

De Presentatie van en toelichting bij de plannen van Wooninc en DAF-museum op de Picuskade (15 januari 2014) is door heel veel mensen uit de buurt(en) bezocht. Vooral tijdens de plenaire sessies waren er heel veel vragen en kanttekeningen, twijfels en ongezouten kritiek. De presentatie was echt heel beperkt en weinig echt informatief. Vragen en kritiek bleven onbeantwoord.
Geen voorbeeld van wat wij in onze perticipatiemaatschappij van omgaan met burgers mogen verwachten, in tegendeel!

Weinig tot Geen Draagvlak plannen Picuskade Publiek met Kritiekwoensdagmiddag 15 januari 2014 in het DAF-museum

Op de wijkinloopbijeenkomst (...ik heb het woord niet bedacht...) werd duidelijk dat veel buurtbewoners de plannenmakers willen confronteren met de ideeen zoals die in anderhalf jaar tijd door ons, participerende burgers, zijn ontwikkeld (zie hieronder). De plannen van Wooninc en het DAF-museum zijn een aanval op de 'aanzet voor een ontwikkelingsvisie voor het hele NRE-terrein'. Van samenspraak met ons is nooit sprake geweest. Het bestemmingsplan, waarvan de ontstaansgeschiedenis zeer dubieus is, zacht gezegd, wordt in de plannen maximaal uitgebuit en in onze ogen ook te buiten gegaan.

terug naar boven

Succesvolle bijeenkomst in buurthuis de Ronde 28-11-2013
Op 22 mei 2013 organiseerde de werkgroep ‘Picuskade/NRE-terrein’ een brainstormavond in ‘de Ronde’ aan de Tongelresestraat. Bijna 75 toekomstige buren discussieerden, plenair en aan een viertal thematische tafels, over de nieuwe initiatieven op en rond dit historisch markante en voor de toekomst van de stad belangrijke gebied. Het was informatief en aanstekelijk, die avond moest een vervolg krijgen.
De werkgroep is er trots op dat ze de uitkomsten van die avond heeft kunnen vertalen in een ontwikkelingsvisie, een heldere brochure voor iedereen, die vindt dat dit gebied haalbare ambities nodig heeft. Aansluiting werd gevonden bij een aantal inspirerende beleidsnota’s van de gemeente Eindhoven. Evidente lijnen konden getrokken worden op het vlak van groen en leefbaarheid, inpassing in de stedelijke omgeving, behoud van het historisch erfgoed en duidelijke eisen aan verkeer en parkeren.

Klik op onderstaand plaatje om de presentatie van die avond te lezen (en/of te downloaden) PresentatieBrochure
ED-30-11-2013

Enfin, donderdag 28 november werd de brochure gepresenteerd in buurthuis De Ronde. Ruim zestig mensen uit de buurt, omringende buurten en de politiek hadden een zeer inspirerende avond met een positief gevoe bij het weggaan. De velen die zich hadden afgemeld hebben iets gemist. We stoppen de resterende brochures in hun brievenbus.
Iedereen kan zich melden voor een exemplaar, of meer, om deel te blijven nemen aan het proces dat op dit terrein gaande is. presentarie Folded

presentatie brochures 1
1e_Exemplaren
presentatie brochures 2
aandacht
presentatie brochures 3
uitdelen

 

presentatie brochures 4

 

 

 

 

brochure

Klik op onderstaand plaatje om de brochure te lezen (en te downloaden)


Volg de Media:Peter Struik in debat met cie Ruimte en Vastgoed

- O40-Nieuws 14 08 2013
Peter Struik in debat met de commissie Ruimte en Vastgoed

Voor de video van de hele zitting van de commissie op
13 augustus jl. kilk hier...


- StudiO40 24 05 2013werkgroep versus wethouder?
Werkgroep Picuskade/NRE bepleit ambities


- Eindhovens Dagblad
overzicht artikelen over Picus/NRE-terrein in het ED
(ED.nl)
- Eindhoven Dichtbij
allerlei nieuws over NRE-terrein door Eindhoven Dichtbij (dichtbij.nl/eindhoven)

terug naar boven

De NRE vastgoeddeals
Werkgroep Picuskade/NRE herhaalt (25 augustus 2013) haar eerder gestelde vragen aan de Gemeente Eindhoven: lees de e-mail

Activiteiten t.b.v. Picuskade-NREstadsdenken
De werkgroep is druk bezig met het maken van een helder visiedocument als aanzet voor het noodzakelijke masterplan voor het hele NRE-gebied.
Op 13 augustus heeft Peter Struik als voorzitter van onze werkgroep een vlammend en wervend betoog gehouden in de commissie Ruimte en Vastgoed van de gemeente. Lees hier zijn verhaal. Daarna is nog uitgebreid gesproken met de aanwezige commissie-leden uit vrijwel alle politieke partijen.
Op 28 augustus gaan we in De Ronde als werkgroep praten met alle initiatiefnemers die zich hebben angemeld om op het NRE-marktdeel enof daaromheen iets moois te willen gaan maken. Lees de uitnodiging.
Noteer 5 september in uw agenda, want dan willen we een vervolgsessie op de fantastische 22e mei organiseren. We leggen dan de eerste versie van ons visiedocument NRE 2.0 voor aan iedereen die wil blijven meedenken en meedoen! We zullen daarover extra berichten sturen.

Dat doen we allemaal om op den creatieve en aansprekende manier duidelijk te maken wat wij bedoelen met ons pleidooi voor een integrale aanpak. De gemeente heeft het gebied op een onverantwoorde manier in drie separate delen opgeknipt en dat beperkt de mogelijkheden voor dit gebied enorm. Wij gaan, na de eerste brainstorm-sessies van 22 mei jl. door met het activeren van enthousiaste ideeen, niet alleen als directe buren, maar inmiddles als een open werkgroep van en voor allebij dit historisch belangrijke gebied betrokken burgers van Eindhoven. De wethouder zou ons dankbaar moeten zijn! Eigenlijk maakt ons werk de door de wethouder ingestelde klankbordgroep (alleen over het NRE-marktdeel, met de oude NRE-gebouwen) overbodig!

terug naar boven

Maandag 9 september was een 2e bijeenkomst van die klankbordgroep. Op 12 juni was een start gemaakt met een klankbordgroep om de vervolgstappen in de ontwikkeling van het NRE-terrein te begeleiden. Onze werkgroep was met vijf leden aanwezig. Ondanks de wrevel die ontstaan was tussen onze werkgroep en wethouder Mary-Ann Schreurs c.s. verliep de avond uiteindelijk bemoedigend:
er is bereidheid van alle kanten om op basis van enthousiasme en creativiteit aan te moedigen om zoveel mogelijk te stimuleren. De gemeente heeft geen geld, maar het gebied is te zeer de moeite waard om over te laten aan een of andere projectontwikkelaar. Plan is nog steeds om de meest veelbelovende initiatiefnemers gezamenlijk en in een openbaar en transparant proces de kans te geven hun dromen waar te maken. Dat buurtbewoners in de directe omgeving en andere bij dit gebied betrokken burgers daarin ook een rol moeten spelen, dat spreekt. Kortom, wij gaan door om die rol met verve te blijven spelen.
Het verslag van die eerste vergadering maakt ons niet blij. Ten eerste geeft het niets weer van de indringende debatten die we hebben gehad met de wethouder en haar ambtenaren. En ten tweede geeft dit verslag op pijnlijke wijze weer hoe alle externe klankbordgroepers (wij buren en burgers) alleen maar kritische kanttekeningen mogen maken bij de verder typisch ouderwets regenteske manier van regie voeren door een gemeente die geen geld zegt te hebbenen geen andere mogelijkheden ziet om de nodige planvorming creatief en daadkrachtig ter hand te nemen. Het overal verkondigde verhaal van 'organisch laten groeien' en 'burgerparticipatie' is een holle ideologie die vervolgens het aanpakken van allerlei essentiele voorwaarden belemmert en verhult dat door de gemeente gezocht wordt naar zoveel mogelijk opbrengst uit de markt. Beter zou men de grondpolitiek moeten enten op de toekomstige exploitatiewaarde!
We komen er in onze openbare werkgroep-sessie uitgebreid op terug.

Op 21 mei is door het college van B&W een besluit genomen om de ontwikkeling van het gebied nu concreet aan te gaan pakken.
Klik op de links hieronder om een en ander zelf na te lezen:

Raadsinformatiebrief Marktconsultatie en gebiedsontwikkeling NRE-terrein dd 21 mei 2013 Eerder was al aan de Stichting Ruimte het grootste aantal gebouwen tijdelijk ter beschikking gesteld, was de voorgenomen sloop van de loods (gebouw 3) op het gemeentelijk deel van het NRE-terrein afgeblazen en werd de ininitatiefnemers uit de marktconsultatie verder niet gemeld. Een tweede marktconsultatie werd gestart, nu voor Marienhage, aan de andere kant van de Dommel. Tijdens de brainstormsessie kreeg Hein van Stiphout, een van de initiatiefnemers (u weet wel, voor de transormatie van de gasfabriek in een jazztempel met brouwerscafe) een telefoontje met de mededeling dat hij alsnog een voortrekkersrol in het gebied krijgt. Lees de Raadsinformatiebrief en u weet hoe laat het ongeveer is....

ED20130524

Brainstorm-avond op 22 meibrainstorm
Gemeenschapshuis De Ronde aan de Tongelrestraat 146

brainstorm

Velen zijn gekomen (bijna 80 mensen) en zij brachten ideeen en een enthousiaste, cooperatieve houding mee!

Brainstormen
klik op foto voor een impressie

Eerst even bijpraten en dan aan vier "thema-tafels" aan de gang. De sfeer en de output was overweldigend. De avond maakte duidelijk hoe porductief, enthousiasmerend en creatief de idee van "samenspraak" in de praktijk kan zijn.
De werkgroep Picuskade-NRE heeft met deze avond laten zien dat de gemeente Eindhoven haar koudwatervrees voor daadwerkelijke samenspraak moet afschudden: Burgerparticipatie genereert meer ambities, meer mogelijheden en voorkomt allerlei tegenweerking later in het proces.

Iedereen die op de hoogte wil blijven zou eigenlijk even een mailtje moeten sturen aan Peter Struik: beterNRE2.0@gmail.com

Eerste resultaat: de Hal, gebouw 3, de voormalige centrale werkplaats, wordt niet gesloopt!

ED20130323ED 23 maart 2013

terug naar boven

Open brief aan de politiek
klik hier om de brief te openen

Geacht raads-, commissielid,
Bijgevoegd ontvangt u van ons een eerste brief die gaat over de verschillende herontwikkelingen op en rond het NRE terrein. Hierin maken wij kenbaar, hoe en wat bewoners vanuit de directe omgeving vinden van de huidige procesgang. De deelontwikkelingen vinden behalve volgens verschillende snelheden, ook versplintert plaats voor het project Picuskade en de NRE terrein projecten gemeentelijk en marktdeel.
Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar uw reactie. Hopelijk levert ook u een extra inzet die zal moeten worden gedaan om dit unieke deel in het centrum van Eindhoven voor de komende decennia een kwalitatief 2-de nieuwe leven te geven, een: "Nieuw Realistisch Eindhoven." Mocht u vragen hebben, zijn wij altijd beschikbaar.
Met vriendelijke groet,
Peter Struik, Voorzitter Werkgroep Picuskade/NRE
06-115.26.135 / 040-248.90.43 of mail naar
beterNRE2.0@gmail.com
    NRE-terrein: Drie deelprojecten in het gebied
  1. a: Project Picuskade;
  2. b: Project NRE terrein Gemeentelijk deel;
  3. c: Project NRE terrein Marktdeel.
NRE-3Projecten

A: Project PicuskadeNRE-Picuskade
Voor iedereen die nog niet weet hoe het bouwontwerp eruit ziet, zijn er drie tekeningen bijgevoegd welke ook zijn terug te vinden zijn op de site van Wooninc.
De Werkgroep/buurt is de afgelopen maanden niet geïnformeerd over de voortgang die op dit project wordt gemaakt. Opdrachtgever, adviserende partijen en betreffende ambtenaren zijn naar ‘Definitief Ontwerp’ aan het werken en als dit klaar is worden wij als Werkgroep en buurt geïnformeerd. Er is wel een verkeersonderzoek gehouden en over de uitkomst is de buurt nog niet geïnformeerd.

Alle zorgpunten vanuit de buurten m.b.t. verkeer, parkeren, gebiedsontsluiting met de verschillende buurten, bouwmassa en hoogte, het verdwijnen van de enige groene zone in deze buurt (de groene flaneerkade), onvoldoende sociale cohesie met de omgeving en het te vullen bouwvolume, en tot slot het ontbreken van integraliteit met de overige Projecten, zien wij als risicovol. Het is een vorm van ontwikkelen die wij maar al te goed kennen, conform de “oude economie” van voor 2008.Picuskade-2
Op alle risico punten is helaas geen voortgang geboekt en worden wij als Werkgroep ontweken.
Picuskade-1Gelijk aan onze eerder verzonden brief  aan B&W en de zorg die op meerdere momenten is uitgesproken naar Wooninc, de projectleider van de Gemeente, en dit ook met de directeur van het DAF museum te hebben gedeeld, heeft dit alles de koers van het project nog niet ten positieve gewijzigd.Picuskade-3
Inmiddels is er door de ontwikkelaar ook met de directe buren, bewoners van het Haakgebouw in de Dommelhoefstraat en de verlengde Treurenburgstraat (louter informerend) gesproken. Dat gesprek vond 29 januari plaats, naar aanleiding van een verontruste brief van de bewoners zelf en op indringend verzoek van de Werkgroep Picuskade/NRE na de Gemeente hierop te hebben aangesproken. We worden hier niet vrolijk van. Lees ook de brief van de gemeente (antwoord dd 19 september op onze brief van augustus), dan ziet u hoe de oude regenten nog steeds doen alsof er niets is veranderd, alsof dit niet het jaar van de burger is. Enfin, wij zijn kwaad!

Suggesties en oplossingen
Vanuit de Werkgroep Picuskade /NRE is een aantal ontwerp-/invullingssuggesties gedaan, naar de twee wethouders mevrouw Fiers en Schreurs die op dit dossier een verantwoordelijkheid hebben.
Zie hier een deel van de verzonden brief.
Op deze manier zal Project Picuskade succesvol binnen de overige twee projecten slagen en wel tot een integrale samenhang worden gerealiseerd. Het is afwachten naar de officiële reactie en de integrale visie waarmee de wethouders zullen moeten komen.
Onze vragen op dit dossier zijn blijven hangen bij eindverantwoordelijken in dit proces en daarom vragen wij ons het volgende af:
“Pakt de gemeente Eindhoven haar eindverantwoordelijke regierol?”
“Hoe voert de gemeente Eindhoven als eindregisseur haar maatschappelijk dienende plicht uit, die moet leiden tot een stedenbouwkundige invulling & maatschappelijke realisatie die Eindhoven toekomt in deze historische zone?”

Tot slot. Wij vertrouwen er daarnaast op dat andere (politieke) partijen met een hart voor Eindhoven, hun verantwoordelijkheid gaan pakken en in beweging komen, dit dossier adopteren en hierin acteren. Om van deze kanaal- en wijk zone samen met de twee andere NRE terrein delen een zeer kansrijke organisch gevormde  “Nieuw Realistische Eenheid” te maken.
Wordt vervolgd in 2013...

B: Project NRE terrein Gemeentelijk deel
De verbouwing van het NRE gebouw (volgens de aanbesteding heet dit dossier: ‘Herinrichting Nachtegaallaan 15’) om de gemeente ambtenaren te huisvesten die uit de Kennedytoren verhuizen, start officieel in februari 2013. Als je goed naar binnen kijkt, zie je dat men echter al eerder is gestart. De verbouwing zal meer en meer zichtbaar worden voor de buurt de komende periode.
Zie hier de uitgebreide bouwplanning.
Ongeveer een kwartaal na de start van de verbouwing moeten de eerste ambtenaren vanuit het Kennedy Business Center verhuizen naar het NRE gebouw. De verbouwing loopt dan nog door.
Eind 1e kwartaal 2014 moet het grootste gedeelte van de verbouwing en verhuizing afgerond zijn.
Dit betekent voor de omgeving dat deze hoek in de buurt weer tot leven is gewekt tijdens en rondom de kantooruren. Of dit ‘leven’ tot extra verkeersoverlast gaat leiden, staat te bezien. Het kantoor zal wel intensiever worden benut, conform het principe van ‘Het Nieuwe Werken’.

Parkeren
Het parkeren van meer dan 240 auto’s wordt tijdelijk of mogelijk toch een permanente uitdaging op of buiten het NRE terrein.
In een eerder stadium is door de ambtenaren van dit project een parkeervoorziening bedacht, die niet aansluit op het Project NRE Marktdeel. Men wil parkeren op dit deel van het terrein, terwijl hiervoor een markconsultatie is gedaan.
Zie de oorspronkelijke parkeerinvulling NRE terrein inrichtingstekening voor de ambtenaren, afkomstig uit het aanbestedingsdossier.
Hoe dit parkeerdilemma zich ook ontwikkelt, en hierover is een grote zorg binnen maar vooral ook buiten de Werkgroep, adviseert de Werkgroep Picuskade/NRE een centrale nieuw te bouwen (ondergrondse) parkeergarage te realiseren.
Deze (ondergrondse) parkeervoorziening die voor meerdere partijen toegankelijk moet zijn, is qua business model en afstemming tussen de projecten coöperatief het meeste rendabel te maken en ook meervoudig multifunctioneel toegankelijk als dit nodig mocht zijn.

Vanuit de Werkgroep Picuskade /NRE is naar de gemeente Eindhoven toe een aantal suggesties gedaan met betrekking tot mogelijke parkeerlocaties.

  1. Een parkeergarage onder het Eindhovens kanaal met behoud van het water (Optimaal grondgebruik, goede aansluiting te maken op de bestaande hoofdverkeersstromen, herinrichting van deze kanaalzone).
  2. Op/boven het dak van het DAF museum (In combinatie met andere partijen).
  3. Op/boven het dak van het oude Gebouw 3 (In combinatie met andere partijen).
  4. Een parkeergarage onder een deel van het NRE Marktdeel (In combinatie met de andere partijen, te realiseren aansluitend op de grondsanering).
  5. Een gewijzigde invulling van het project Havenkwartier. Door hier een grotere ondergrondse parkeervoorziening aansluitend op het Eindhovens kanaal te realiseren binnen dit bouwproject (In combinatie met andere partijen, goede aansluiting op de bestaande hoofdverkeersstromen).

Bodemverontreiniging en samenhang
Zolang de zwaar vervuilde bodem op meerdere plaatsen nog niet is gesaneerd, inclusief het verwijderen van de oude kabelinfrastructuur, er nog niet bekend is of en hoe het overige NRE terrein Marktdeel gaat worden ingericht, fasegewijs of in grote stappen wordt her ontwikkeld, blijft het parkeerdossier als een ‘Zwaard van Damocles’ boven dit project en de buurt hangen. Voor de omgeving is dit een ongewenste ontwikkeling en niet het ‘Utopia’ dat ons wordt voorgehouden...
Door ook hier de regierol bij dit project naast de twee andere projecten als integraal anker te laten aanslaan, en als eerste van de drie projecten succesvol te laten zijn, zal de gemeente blijk geven dat zij slimmer acteert en zich onderscheidt ten op zichten van andere gemeenten in Nederland. Laten wij vooral de slimste blijven...
Ook bij meer nieuws over dit project, volg onze site, die van de gemeente of lokale media.

C: Project NRE terrein MarktdeelNRE-Markt
Januari 2013: Meer dan veertig plannenmakers!
Start nieuwe fase!

Op 11 januari hebben de Werkgroep en gemeente elkaar gesproken.
Begin januari zijn alle initiatieven van burgers en bedrijven ingediend.
De Gemeente is overstelpt met velerlei plannen en ideeën. Het niveau van het aanbod is zeer hoog, creatief, realistisch, heel vaak passend en soms zeer innovatief.
Meer dan 40 partijen willen iets met het NRE terrein Marktdeel gaan doen.
Vanaf hier willen wij als Werkgroep alle plannenmakers danken voor de tijd en energie die zij in hun plan hebben gestoken. Wij hopen jullie snel te ontmoeten en staan altijd open voor vragen of suggesties.

Ingediende plannen & het proces
De plannen variëren van één of meer van de oude gebouwen te renoveren en te gebruiken voor functie X of Y tot kleinschalige nieuwbouw of het bieden van totaal oplossingen voor dit hele gebied, ook voor alle andere projectdelen waar wij eerder over schreven.
De kwaliteit van veel plannen heeft de gemeente verrast en is zeer hoog. Voor ieder gebouw zijn meerdere plannen ingediend.
De organische samenhang van plannen en invullingsmogelijkheden moet nog worden bepaald en natuurlijk moet er met de verschillende plannenmakers worden gesproken. Dit traject dient zorgvuldig en discreet tussen gemeente en planindiener te verlopen.
De inrichting van dit deel van het NRE terrein ziet de Werkgroep daarom ook als zeer kansrijk en als een verrijking voor Eindhoven. Natuurlijk zien wij ook afbreukrisico’s die wij ook bespreekbaar hebben gemaakt, zodat wij die kunnen uitsluiten of omzeilen.
Aansluitend op dit energievolle en constructieve overleg is door de Werkgroep een verslag gemaakt en aan de gemeente toegezonden.
Hierin is naast de verslaglegging ook een aantal suggesties / adviezen verwerkt.
Dit is gedaan om het proces vooral op gang te houden. Risico’s integraal af te dekken, “laat de markt zoveel als mogelijk haar werk doen en de gemeente slechts een regierol pakken”, en de herontwikkeling van het terrein tot een minimum te vertragen.
Daarnaast is ook een selectiecriteria model opgesteld met input vanuit beide kanten, om transparant alle plannen te kunnen afwegen in het vormingsproces van de nieuw te realiseren buurt en dit met de plannenmakers consistent door te kunnen nemen.
Dit selectiekader is voor de project en proces sturing nodig. Juist om organisch ontwikkelen kwalitatief mogelijk te maken, dien je nog scherper te zijn dan in een regulier ontwikkelingsproces. Dus niet als een kip zonder kop, her en der wat plannen/zaken op het terrein te starten, zonder integrale samenhang, volgtijdelijkheid, etc…
Anders krijgen wij hier later (stedenbouwkundig) spijt van krijgt…
Klik hier voor ons verslag met meer achtergrond informatie ( nog niet aangevuld door de gemeente)
Klik hier voor het gezamenlijk opgestelde Selectiecriteria model (idem)

Het is nu aan alle verantwoordelijken en betrokkenen in dit totaalproces; het bestuur, de Raad, B&W, College, politieke partijen, de ondernemende planindieners en omgevingspartijen om de volgende stappen te gaan maken.
Mocht er na het doorlezen van dit artikel en achterliggende documenten nog vragen zijn, schroom niet om contact te zoeken met de Werkgroep en een eventuele extra bedrage te leveren in dit voor Eindhoven in deze tijd belangrijke buurt transitie proces.
Met vriendelijke groet,
Peter Struik, Voorzitter Werkgroep Picuskade/NRE – beterNRE2.0@gmail.com

terug naar boven

Werkgroep Picuskade/NRE
Stand van zaken project Picuskade - 20 februari 2013

De Werkgroep Picuskade/NRE heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten en heeft zich kenniskundig verbreed. Dank aan die bewoners uit de verschillende buurten die ons hebben voorzien van extra inzet en adviezen de afgelopen tijd.
Heb je interesse, tijd beschikbaar of vragen, meld je bij ons via info@villaparkeindhoven.nl

Wij zijn nu op meerdere fronten met partijen (in)direct in gesprek.
Op deze manier willen wij bijdragen dat de drie projectontwikkelingen die het NRE terrein/Picuskade kent, integraal afgestemd blijven. Dit conform ons eerder gedeelde centrale doel, wat wij als omgeving willen:
“Een leefbare nieuwe buurt, binnen de wijk Villapark en aanpalende omgeving, die de komende decennia waarde toevoegt voor Eindhoven en een extra positieve uitstraling geeft aan de ambities van deze bewoners en de stad richting de toekomst.”Binnen de randvoorwaarden die wij verder stellen. “Ga voor integrale samenhang, kwaliteitsdenken & duurzaamheid” (LEES ONZE BRIEF aan het Collge van B&W dd 17 augustus 2012 DOOR HIER TE KLIKKEN). Het gaat ons om de noodzakelijke randvoorwaarden voor een succesvol herinrichtingsproces.

Verder zijn wij blijvend op zoek naar innovatieve experts om ons te verrijken, kennis mee te delen en zijn voor de gemeente Eindhoven de faciliterende buurtpartner in dit werkproces. Wij zien dit ‘werkproces’ als een vorm van coöperatieve participatie, met als richtsnoer “een organisch transitieproces”, voor alle drie de in te richten gebieden. Tot slot merken wij op dat meerdere partijen en belanghebbenden zoekende zijn. Hoe de mix van dit ‘werkproces’ tot een zo gunstig mogelijke eenheid kan worden gesmeed waarbij opdrachtgevers en alle belanghebbenden de meest optimale bijdrage leveren met een zo groot mogelijk resultaat.
Alles overziend staan wij nog positief tegenover dit ‘organisch transitieproces’. Dit betekent dat er langzaam maar zeker (het mag van ons ook kwalitatief sneller…) naar uitkomsten wordt gewerkt, die wij dan ook zoveel als mogelijk kunnen blijven ondersteunen. Gunstig voor de stad Eindhoven en de betreffende buurten zelf.  “Een stad is namelijk een productiviteitsmachine gevormd met bijzondere mensen”, en laten wij hier vooral blijvend aan werken.

Dinsdag 29 januari is een kleine afvaardiging van bewoners van het Haakgebouw (recente nieuwbouw verlengde Dommelhoefstraat en Treurenburgstraat) een gesprek gehad met de Gemeente Eindhoven en Wooninc. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van hun brief dd 7 december 2012 aan Wooninc en de gemeente Eindhoven.
De verontrusting van deze bewoners had specifiek betrekking op de bouwplanontwikkeling door Wooninc en het DAF museum voor de kade, de zijkanten van het DAF museum en het achterliggend gelegen gebied (voorheen Picus - en NRE terrein). Zij zijn, op z’n zachtst gezegd niet blij met de enorme bouwvolumes die geschetst worden, het volledig ontbreken van groen en vooral de plannen om al deze nieuwbouw door hun straat te ontsluiten. Tegelijkertijd vroegen zij zich af of de nieuwbouwplannen wel voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het plangebied; parkeeroverlast binnen de bestaande straten van onze buurt mag gevreesd worden.
 
Aanvankelijk was er van de kant van Wooninc en de gemeente weinig animo voor zo’n gesprek met direct omwonenden. Er was in het verleden toch al uitvoerig met bewoners gepraat, zo werd gesteld. Tot op heden is ons volledig onduidelijk welk overleg hier bedoeld kan worden. De bewoners van het Haakgebouw wonen er geen van allen erg lang (het Haakgebouw is immers deel van de nieuwbouw Picuspark-West) maar ook binnen het buurtcomité Villapark zijn geen gesprekken over de plannen bekend, anders dan de frustrerende, louter informerende bijeenkomst op 18 juni 2012. Naar aanleiding van die bijeenkomst heeft de werkgroep Picuskade/NRE namens de buurt in augustus een open brief gestuurd aan het college van B&W met onze kanttekeningen, bezwaren en wensen, inclusief een aanbieding om met alle creatieve krachten uit de omringende buurt(en) te mobiliseren om tot een voor iedereen acceptabele, liefst veel betere oplossing te komen. Daarop is nimmer iets vernomen. Dat noemen wij geen overleg.

Ondertussen gaan Wooninc, het DAF-museum en de gemeente gewoon door. Er is op 29 januari alleen even ruimte gemaakt om met een vertegenwoordiger van het Haakgebouw, de voorzitter van onze werkgroep en een vertegenwoordiger van de bewonersvereniging Van Abberesidentie (Kanaalzijde Zuid) vrijblijvend wat te praten.

Onze Werkgroep bepleit nog steeds de coöperatieve samenwerking met de buurt. 2013 is het jaar van de burger, zo beaamt ook ons gemeentebestuur. Dat betreft dus zeker de bewoners uit de directe omgeving, die hadden veel eerder betrokken moeten worden bij de ontwikkelingsplannen voor het gebied rondom het DAF-museum, aan de Picuskade en het NRE terrein. Daarnaast ziet de Werkgroep nu grote risico’s ontstaan, waaronder mogelijke vertraging, doordat er eigenlijk niets gedaan wordt met de argumenten vanuit onze buurt(en) en er een zeer onwenselijke scheiding ontstaat tussen de verschillende projectontwikkelingen in dit gebied.

Bijgaand het verslag (29 januari 2013) met op- en aanmerkingen vanuit de Werkgroep Picuskade/NRE en nieuwe bevindingen. Deze nieuwe bevindingen werpen een nieuw licht op dit bouwproject en het ontwikkelproces, zoals dit tot op heden is gelopen en bij ons bekend was.

Naast ons zijn vele andere partijen er ook van overtuigd geraakt, dat alle drie de lopende projectdelen op het voormalig NRE-terrein vanuit één, integrale visie ontwikkeld moeten worden. Zonder de ambitie om van alle kleinere en grotere plan-initiatieven te eisen dat ze samenhang en verbinding zoeken, gaat niet alleen een fantastisch perspectief verloren voor een duurzame ontwikkeling van een historisch uniek gebied in Eindhoven, maar dreigt een betreurenswaardige vastlegging van vermijdbare conflicten tussen de verschillende gebiedsdelen. Het moet echt anders! In onze ogen is doorgaan met de schetsen van nu zowel zinloos als de-motiverend. Echt, hier hebben we niet te maken met iets dat past binnen het nieuw ontdekte “Wonder van Eindhoven”. Hier worden oude gedachten doorgedrukt en worden versleten, inmiddels zeker doodlopende paden gelopen.

 

1885Plannen NRE-terrein eind 2012

- Wethouders Scheurs en Fiers willen alles anders
- Steeds meer mensen geïnteresseerd...Picuskade-1

Op de buurtvergadering van 10 december j.l. heeft Peter Struik, de voorzitter van de gelijknamige werkgroep een presentatie gegeven en aan het eind een soort actieplan geformuleerd. Teglijkertijd heeft hij alle mensen die iets in de werkgroep zouden kunnen of willen betekenen dringend gevraagd zich op te geven:
Mail hem snel, want we gaan komende week proberen de wensen en ideeen van onze buurt op de kaart te zetten (letterlijk) :
mail Peter Struik, werkgroep Picuskade-NRE

Bekijk de presentatie van Peter Struik (klik) dd 10 december j.l.
plangebied_Picuskade-NRE
actuele informatie
:
eindhoven.nl/inwonersplein/bouwen-wonen/nre-terrein-2.htm
- Wethouders Scheurs en Fiers willen alles anders
- Steeds meer mensen geïnteresseerd...
- 24 november j.l. was de Kick Off op het NRE-terrein: 250 bezoekers! Al veel plannen in de maak?
Zaterdagmiddag 24 november was de start van een nieuw leven voor een uniek stukje Eindhoven.  “Een Nieuw Realistisch Experiment, de weg naar herontwikkeling het NRE terrein 2.0 is begonnen.”

Voor de eerste keer kon iedere burger dit achter gesloten hekken gelegen gebied, met de oude veelal in zeer slechte staat verkerende gebouwen uit Eindhovens energiegeschiedenis bezoeken. Ronddwalend over het terrein en door die voor Eindhoven unieke gebouwen, werd iedereen duidelijk hoe bijzonder de mogelijkheden voor herontwikkeling zijn.

De Gemeente Eindhoven, in de tegenwind van de hardnekkige economische crisis, is haar koers aan het verleggen. Met grote bezuinigingsopdrachten voor de komende jaren ziet de Gemeente het verval van de oude gebouwen op het NRE terrein met lede ogen aan. Dat moet anders, er is haast. Onder druk van o.a. de Henri Van Abbe Stichting, de verschillende signalen vanuit de Villapark buurt, de Buurtvereniging Villapark en de Werkgroep Picuskade/NRE, die o.a. hierover een brief schreven aan B&W en haar ambtenaren, hebben de oude ontwikkelkoers drastisch doen wijzigen.
Het is het eerste bewijs dat er iets moois aan het ontstaan is, en staat te gebeuren, in dit deel van de stad.

Daar waar eerder volgens het oorspronkelijke bestemmingsplan werd gestreefd naar een grote en massale bebouwingsdichtheid met hoogbouw tot 20 lagen en een versteende inrichting, die de historische ziel van dit gebied het zwijgen zou opleggen, is nu gekozen voor een Nieuw Realistisch Eindhoven.

In de gesprekken die voorafgaand aan de 24-ste november met de Gemeente zijn gevoerd, bleek ook wel dat alle tot dan toe betrokkenen in dit proces, de nieuwe koers spannend vinden.
“Hoe zal de af te leggen weg zijn, en wat gaat het Eindhoven brengen om tot een succesvolle nieuwe gebiedsinrichting van dit terrein te komen voor de komende eeuw?”
Vandaar dat de Gemeente Eindhoven de 24e november j,l. deze openbare bijeenkomst organiseerde. Een marktconsultatie, als kennismaking en toets, om te kijken of het herontwikkel idee dat is geschetst in het gemeentelijk inspiratiedocument, ook een vruchtbare voedingsbodem zal zijn voor een nieuwe creatieve kleinschalige buurt.

De reacties van het gretige publiek waren kritisch, uiteindelijk overheersend heel positief.
Er waren inhoudelijke vragen over bodemverontreiniging, prijsvorming/grondprijs, beoordelingscriteria om de ingeleverde ideeën te kunnen toetsen om goede keuzes te kunnen maken; over het ontbreken van gebouwtekeningen, de korte tijd om plannen in te dienen; over de verwachte doorlooptijd van deze gebiedsontwikkeling. Veel vragen dus ook, waarop in deze eerste fase nog niet altijd goed antwoord kon worden gegeven.
Er wordt gewerkt aan beantwoording de komende weken, op de site van de Gemeente Eindhoven.
Onze ervaring in de gesprekken met alle potentieel nieuwe buren, tijdens deze middag en de eerste week daarna, waren ronduit positief en soms zelfs hartverwarmend.
Naar schatting bijna 250 mensen konden we die middag over het NRE terrein zien wandelen. Met groot ontzag voor sommige gebouwen -echt fantastisch- de grootte open ruimte van het terrein en tegelijkertijd de geborgenheid van het terrein en creatieve rust die het uitstraalt. De ontdekking van iets heel speciaals, te lang verborgen.
Wij gaan er als Werkgroep Picuskade/NRE vanuit dat dit zal leiden tot veel mooie ontwikkel ideeën.

Wat staat ons als Werkgroep Picuskade/NRE de komende tijd te doen of te wachten?

Indien je nog vragen hebt, wilt participeren in onze Werkgroep kun je ons altijd mailen info@villaparkeindhoven.nl of beterNRE2.0@gmail.com Heb je een idee dat je wilt realiseren op het NRE terrein, dien dit dan altijd in! Lees ook de site van de Gemeente Eindhoven.


Concrete kwesties
Wat is de impact van de plannen van Wooninc en het DAF-museum (Picuskade) op de mogelijkheden van het gebied als geheel?
Hoe betrekken we de noden en nieuwste ontwikkelingen rondom Mariënhage en het Havenkwartier aan de zuidkant van het kanaal bij dit, voor Eindhoven cultuur-historisch zo markante en voor de toekomst van de stad zo belangrijk gebied? Wat te doen met ideeën over "de stad en het water" (kanaal en Dommel)? Wat zijn de restricties en wat de mogelijkheden uit het Strategisch Mobiliteitsplan van onze gemeente voor de ontsluiting van, de verkeerscirculatie binnen en de parkeereisen in, rondom en onder dit gebied? Enzovoort...
Laten we zeggen dat dit het moment is om, naar aanleiding van de plannen met het NRE-terrein, met een heleboel serieus betrokkenen enthousiast een doorbraak naar concrete plannen te gaan maken.
Er gaat nu echt wat gebeuren met het NRE terrein.

Ondertussen: Kunstenaars verhuizen naar het oude NRE-kantoor aan de Nachtegaallaan, een Droomlocatie. droomlocatie kunstenaars

ED20120928ED 29 september 2012

Grootse plannen aan de Picuskade Picuskade gezien van de van Abbe Residentie

Wooninc is druk bezig met het maken van concrete plannen voor haar deel van hetNRE-terrein.

Op uitnodiging van de gemeentelijke werkgroep die voor dit gebied is geformeerd heeft op 18 juni al een gesprek plaatsgevonden over de stand van zaken. Vlak daarna hebben we vanuit onze buurt (Villapark en Picus West) en de bewonersvereniging Van Abbe Residentie een aantal mensen bij elkaar gezet om een werkgroepje te vormen dat deze planvorming coöperatief, doch zeer kritisch zal gaan begeleiden.

Voorafgaand aan een nieuwe bijeenkomst op 29 augustus 2012 is door de werkgroep een brief verstuurd naar gemeente en Wooninc, waarin wij onze uitgangspunten, eisen en ideeën uiteenzetten. Wij stellen ons positief op en brengen veel kundigheid uit onze eigen buurt in en verwachten dat de gemeente, Wooninc en het architectenbureau (inderdaad, weerom DiederenDirrix) dankbaar van die inzet gebruik zullen maken.

LEES ONZE BRIEF DOOR HIER TE KLIKKEN

terug naar boven

Op de website van Wooninc (wooninc.nl/woningaanbod/nieuwbouw/picuskade)
is meer beeld te krijgen van de -inmiddels overigens behoorlijk uitgebreidere- plannen.
Ook op de webplek van de architect is informatie te vinden: diederendirrix.nl/nl/projecten/picus-nre/locatie:eindhoven
De werkgroep wil hier al wel vast haar lijstje met punten laten zien, om u een idee te geven waar het allemaal over gaat en hoe gecompliceerd zo'n planvorming eigenlik is. Binnenkort verschijnt hier de tekst van de open brief die werkgroep aan alle betrokkenen zal sturen.