Ons kanaal als Ecologische verbindingszone?

door | aug 29, 2017

Bijdrage: Martien van Mens

Ter informatie van iedereen die van plan is om naar de info-bijeenkomst te gaan in het AG op woensdag 6 september:

Wat is een ecologische verbindingzone (EVZ) ?
Een EVZ is een zone die natuurgebieden met elkaar verbindt. Het is een Europees natuurnetwerk (PEEN) voor de uitwisseling van soorten om de biodiversiteit te versterken. Deze zone is gekoppeld aan een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) In ons geval is dit het Eindhovensch Kanaal die de Strabrechtse Heide en de Kampina Vennen verbindt , of de Kleine Dommel en de Dommel.
Een cruciaal punt is het Havenhoofd , waar het Eindhovensch kanaal bij de rivier de Dommel samenkomt. De Grote Gele Kwikstaart neemt deze afslag.
Een goed functionerend EVZ is in de recreërende stad 50 meter breed en daarbuiten 25 meter breed. Het Eindhovensch kanaal is 18 meter breed,aan weerszijden zal de EVZ dan 16 meter breed zijn. Het is belangrijk dat de regels uit de Verordening Ruimte 2014 juist worden gehanteerd en om projectontwikkelaars niet te stimuleren om te bouwen in de EVZ strook. Waneer een ecologische verbindingszone ontwikkeld wordt zal men in de bestemmingsplannen behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden vinden. Dat betekent dat het over biotopen moet gaan, zoals grasland of waterpoelen. Er worden planten geplaatst met nectar aanbod en pollen voor de verschillende vastgestelde doelgroepen. Voor dieren worden schuilplaatsen gecreëerd en worden er bijvoorbeeld passage tunnels gemaakt. De wegen zullen zo veel mogelijk onverhard zijn.

Geschiedenis
Het Rijk heeft in 1995 de algemene grenzen van de EHS aangegeven. Vervolgens hebben de provincies in hun streekplannen meer concrete grenzen vastgelegd, (Noord Brabant Streekplan, 2002) Daarna is aan de gemeenten gevraagd om de gebieden in het bestemmingsplan de juiste juridische bescherming in het bestemmingsplan te geven. Vervolgens kwam de Verordening Ruimte 2014. In artikel 5 en 11 staan de regels voor de EHS en de EVZ. Op kaartbank.brabant.nl staat precies aangeven waar dit netwerk loopt.
Natuurnetwerk Nederland is de huidige naam voor de ecologische hoofdstructuur.
Wat verder van belang is voor de voorlichtingsavond is het woord anterieure overeenkomst. Dit is een private overeenkomst tussen de gemeente en projectontwikkelaars. In dit document staan de afspraken tussen de gemeente en de projectontwikkelaar en wordt eventueel grond verkocht. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Bij Picuskade is zo het gemeentelijke groen als bouwgrond verkocht.
Door middel van de anterieure overeenkomst ontwijkt het college de gemeenteraad.
In de EVZ herbegrenzings-procedure staat dat Picuskade de leidraad is om de EVZ langs het kanaal te realiseren via anterieure overeenkomsten. Opletten dus dat er geen grond wordt afgesnoept van de EVZ. Dus waneer de juiste breedte wordt versmald, stapstenen worden geïntroduceerd en er groen voor bewoners komt i.p.v het ontwikkelen van natuur. Waneer het college zegt : ‘ alles heeft een natuurbestemming en daarin wordt gebouwd. Het natuurgebied wordt juist groter dan zo’n strook langs het Eindhovensch kanaal ‘. Dit is n.l. in strijd met het uitgangspunt van de Natuurwet want die is er is juist er gekomen om het vastgoed een halt toe te kunnen roepen.

Laat een reactie achter

1 Reactie

 1. Peter Struik

  Eindhoven, 11 december 2018
  Geachte aanwezigen, leden van de Raad,

  Mij is gevraagd in te spreken voor het “Raadsvoorstel Ecologische inrichtingsvisie Eindhovensch Kanaal”. Helaas kan ik niet. Ik schrijf u. Vraag de griffie, deze brief openbaar te publiceren. Daar geef ik toestemming voor in het kader van de wet AVG.
  Op 8 juni 2016 spraken wij D66 wethouder Seuren en een ambtenaar over het dossier Picuskade. Burgers hadden bij de Raad van State gewonnen. Blootgelegd dat het Eindhovens Kanaal onderdeel is van de Ecologische Hoofd Structuur.
  We bespraken de meervoudige delicten. Speculatie, valsheid in geschrifte in dossiers. Een liegende jurist bij de Raad van State namens de Gemeente Eindhoven, over de Ecologische Hoofd Structuur.
  Later ontdekten wij ook het politiek misleiden van de Raad. Het plegen van economische delicten, w.o. een Anterieure Overeenkomst zonder geldig mandaat. Als zwarte afsluiting op dit dossier, het bewust kiezen van de verkeerde bestuurlijke procedure, met als doel: burgers en Provincie Brabant uit te schakelen.
  Toen dit in een bezwaarcommissie aan ambtenaren en aanwezigen werd uitgelegd, was het doodstil. De fraude was ontrafeld. De bouw moest starten. Om dit niet aan de Raad en Eindhovenaren te melden, raakte de opnametape van de bezwaarcommissie beschadigd. Het verbaasde ons niet. Het was ons vaker overkomen. Het was zomer 2017.

  Voor het keerpunt van zomer 2017 schreef ik in 2016 een artikel. “Het Eindhovens Kanaal, is van ons allemaal”. Doel: een duurzame leefomgeving creëren. Daarbij de EHS natuurfuncties te verbeteren door ze uit te breiden en dit vervolgens zonder overheidsgeld te gaan onderhouden. Met geld uit onze samenleving opgebracht. Geen overheidsinfuus. Een breed groene zone voor iedereen benut.
  Het beste exploitatiemodel voor duurzaam vastgoed. Het bleek een utopie.

  De Raad keurde het Groenbeleidsplan 2017 eind 2016 goed. De Ecologische Hoofd Structuur (EHS) voor het kanaal werd hierin uitgegumd. Een “prachtig resultaat” van D66 ex-wethouder Schreurs als beloning voor al haar vrienden van de oude bouwlobby. Dit misleiden van u als Raad, terwijl het Picuskade dossier op dat moment actueel was, is … (vult u dit maar zelf in).

  In het nu voorliggende rapport van Ecologica “Inrichtingsvisie Eindhovensch Kanaal te
  Eindhoven”, wordt dit marchanderen wederom bevestigd.
  Kijkt u op pagina 18: Gemeentelijke beleid.
  Eind 2016 is het groenbeleidsplan 2017 vastgesteld en gepubliceerd. Het gemeentelijk groenbeleidsplan is een overkoepelend visie- en sturingsdocument.
  “Het plan bevat een samenhangende visie op de ontwikkeling en inrichting van groen in en om de stad Eindhoven;
  • dient als toetsingskader voor de beoordeling van ruimtelijke plannen en initiatieven;
  • bevat belangrijke aanknopingspunten voor projecten en programma’s van andere
  disciplines en partijen en voor het verkrijgen van middelen;
  • biedt enerzijds een basis voor de planologische bescherming van waardevolle gebieden en anderzijds planologische ruimte voor initiatieven op bepaalde plekken.”
  Het Eindhovensch Kanaal is in het groenbeleidsplan niet opgenomen als ecologische
  verbindingszone in tegenstelling tot het provinciaal natuurbeheerplan.
  Ik stel u de vraag: Is de koers in de Raad nu aan het wijzigen? Zijn tijden aan het veranderen? Krijgen wij straks niet nog 10 x een Picuskade Raad van State traject bij nieuwe herontwikkelingen? Iets dat
  u, maar ook alle ontwikkelaars, voor kunnen zijn. Vernieuwen begint bij afscheid nemen van het oude. Dan begint veranderen. Echt verduurzamen. Vergroenen.

  Als u het huidige College Voorstel nummer 1 leest, leest u eigenlijk ‘niets’.
  U gaat namelijk ook ‘niets’ goedkeuren. Dit wapen is u in 2016 reeds voor een deel ontnomen. U als raadslid wordt gevraagd nog een keer weg te kijken.
  Als u denkt dat u als raadslid iets kunt doen, wanneer er nog een deelplan langs de kanaalzone gaat worden ontwikkeld, moet ik u teleurstellen. Dat kan dan alleen middels een rechtsgang.

  Dan Voorstel nummer 2 van het College aan de Raad.
  Dit is er één uit de doos van een onrechtmatige bestuurs-/procesgang.

  Populair beschreven vraagt het College u, als raadslid te faciliteren. Te faciliteren in de trant van: “Wij, College van de Gemeente Eindhoven, hebben iets heel verkeerds afgesproken met deze en genei.
  Ook stiekem buiten het zicht van de burgers en Raad eerder opgeschreven, en lokaal zonder gesprek hierover te voeren, vastgelegd. Wij, College van de Gemeente Eindhoven, vragen u als raadslid dit
  goed te keuren. Wij, College van Eindhoven, kunnen dan vervolgens afreizen naar ’s-Hertogenbosch.
  Wij, College van de Gemeente Eindhoven, vragen u Provincie Noord-Brabant, omdat wij als Gemeente Eindhoven financieel/toetsend afhankelijk van u zijn als Provincie Noord-Brabant, of u als Provincie Noord-Brabant wilt wegkijkenii en ons Gemeentebestuur Eindhoven hierin wenst af te dekken.”

  Ik vraag u, nu niet akkoord te gaan met Voorstel 1 en Voorstel 2 van dit College.
  Het College te laten zorgdragen voor een echt alternatief. Met de blik naar buiten gericht. Zonder oud denken, maar ondernemend te denken en te handelen in groen vernieuwende ontwikkelkansen. Met een Ecologische Hoofd Structuur die echt juridisch is geborgd. Waar ontwikkelaars en burgers, nu en later, u dankbaar voor zullen zijn. Dit kan echt, als u Eindhoven deze ambitie gunt.

  Met vriendelijke groet, P. Struik

  i Diverse bouwbelangen, grondverkoopafspraken. Afspraken in de ons kent ons bekende designwereld. Denkt u ook aan de case Pizza Geert die onder de rechter is (waarvan wordt gezegd dat dit een tikkende tijdbom is, in verband met meervoudig (bestuurlijk) onrechtmatig handelen).

  ii A. Het niet uitvoeren van het raadsbesluit, met Raadsnr. 16R6975, realiseren van minimaal 20 km EHS in stedelijk gebied in de Gemeente Eindhoven met een inspanningsverplichting, welke is aangegaan door D66 oud- wethouder mevrouw Schreurs.
  Gemeente Eindhoven heeft zich geconformeerd aan het Bidbook Brabantse B5 steden. “Steden als schakels binnen Natuurnetwerk Brabant”. Hoe verhoudt zich het niet nakomen van de inspanningsverplichting i.r.t. de; – buurgemeenten van Eindhoven? – overige B5 steden? – Provincie Noord-Brabant en alle overige politiek-
  /bestuurlijke e.o. contractuele partners?

  B. Het overtreden van wet en regelgeving en uitvoeren van taken die verbandhouden in het kader van de
  “Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en diverse (Europese) wetgeving”.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Contact

Neem contact op met deze buurtgenoot of commissie >